1. o logoV o genomenoV para kuriou proV ieremian usteron meta to aposteilai auton nabouzardan ton arcimageiron ton ek daman en tw labein auton en ceiropedaiV en mesw apoikiaV iouda twn hgmenwn eiV babulwna

2. kai elaben auton o arcimageiroV kai eipen autw kurioV o qeoV sou elalhsen ta kaka tauta epi ton topon touton

3. kai epoihsen kurioV oti hmartete autw kai ouk hkousate autou thV fwnhV

4. idou elusa se apo twn ceiropedwn twn epi taV ceiraV sou ei kalon enantion sou elqein met' emou eiV babulwna hke kai qhsw touV ofqalmouV mou epi se

5. ei de mh apotrece kai anastreyon proV godolian uion acikam uiou safan on katesthsen basileuV babulwnoV en gh iouda kai oikhson met' autou en mesw tou laou en gh iouda eiV apanta ta agaqa en ofqalmoiV sou tou poreuqhnai poreuou kai edwken autw o arcimageiroV dwra kai apesteilen auton

6. kai hlqen proV godolian eiV masshfa kai ekaqisen en mesw tou laou tou kataleifqentoV en th gh

7. kai hkousan panteV oi hgemoneV thV dunamewV thV en agrw autoi kai oi andreV autwn oti katesthsen basileuV babulwnoV ton godolian en th gh kai parekateqeto autw andraV kai gunaikaV autwn ouV ouk apwkisen eiV babulwna

8. kai hlqen proV godolian eiV masshfa ismahl uioV naqaniou kai iwanan uioV karhe kai saraiaV uioV qanaemeq kai uioi wfe tou netwfati kai iezoniaV uioV tou mocati autoi kai oi andreV autwn

9. kai wmosen autoiV godoliaV kai toiV andrasin autwn legwn mh fobhqhte apo proswpou twn paidwn twn caldaiwn katoikhsate en th gh kai ergasasqe tw basilei babulwnoV kai beltion estai umin

10. kai idou egw kaqhmai enantion umwn eiV masshfa sthnai kata proswpon twn caldaiwn oi an elqwsin ef' umaV kai umeiV sunagagete oinon kai opwran kai sunagagete elaion kai balete eiV ta aggeia umwn kai oikhsate en taiV polesin aiV katekrathsate

11. kai panteV oi ioudaioi oi en gh mwab kai en uioiV ammwn kai oi en th idoumaia kai oi en pash th gh hkousan oti edwken basileuV babulwnoV kataleimma tw iouda kai oti katesthsen ep' autouV ton godolian uion acikam

12. kai hlqon proV godolian eiV ghn iouda eiV masshfa kai sunhgagon oinon kai opwran pollhn sfodra kai elaion

13. kai iwanan uioV karhe kai panteV oi hgemoneV thV dunamewV oi en toiV agroiV hlqon proV godolian eiV masshfa

14. kai eipan autw ei gnwsei ginwskeiV oti belisa basileuV uiwn ammwn apesteilen proV se ton ismahl pataxai sou yuchn kai ouk episteusen autoiV godoliaV

15. kai iwanan eipen tw godolia krufaiwV en masshfa poreusomai dh kai pataxw ton ismahl kai mhqeiV gnwtw mh pataxh sou yuchn kai diasparh paV iouda oi sunhgmenoi proV se kai apolountai oi kataloipoi iouda

16. kai eipen godoliaV proV iwanan mh poihshV to pragma touto oti yeudh su legeiV peri ismahl

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina