1. tote eipen kurioV proV me badison kai kthsai bikon peplasmenon ostrakinon kai axeiV apo twn presbuterwn tou laou kai apo twn presbuterwn twn ierewn

2. kai exeleush eiV to poluandrion uiwn twn teknwn autwn o estin epi twn proqurwn pulhV thV carsiq kai anagnwqi ekei pantaV touV logouV ouV an lalhsw proV se

3. kai ereiV autoiV akousate ton logon kuriou basileiV iouda kai andreV iouda kai oi katoikounteV ierousalhm kai oi eisporeuomenoi en taiV pulaiV tautaiV tade legei kurioV o qeoV israhl idou egw epagw epi ton topon touton kaka wste pantoV akouontoV auta hchsei amfotera ta wta autou

4. anq' wn egkatelipon me kai aphllotriwsan ton topon touton kai equmiasan en autw qeoiV allotrioiV oiV ouk hdeisan autoi kai oi patereV autwn kai oi basileiV iouda eplhsan ton topon touton aimatwn aqwwn

5. kai wkodomhsan uyhla th baal tou katakaiein touV uiouV autwn en puri a ouk eneteilamhn oude elalhsa oude dienohqhn en th kardia mou

6. dia touto idou hmerai ercontai legei kurioV kai ou klhqhsetai tw topw toutw eti diaptwsiV kai poluandrion uiou ennom all' h poluandrion thV sfaghV

7. kai sfaxw thn boulhn iouda kai thn boulhn ierousalhm en tw topw toutw kai katabalw autouV en macaira enantion twn ecqrwn autwn kai en cersin twn zhtountwn taV yucaV autwn kai dwsw touV nekrouV autwn eiV brwsin toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV

8. kai taxw thn polin tauthn eiV afanismon kai eiV surigmon paV o paraporeuomenoV ep' authV skuqrwpasei kai suriei uper pashV thV plhghV authV

9. kai edontai taV sarkaV twn uiwn autwn kai taV sarkaV twn qugaterwn autwn kai ekastoV taV sarkaV tou plhsion autou edontai en th perioch kai en th poliorkia h poliorkhsousin autouV oi ecqroi autwn

10. kai suntriyeiV ton bikon kat' ofqalmouV twn andrwn twn ekporeuomenwn meta sou

11. kai ereiV tade legei kurioV outwV suntriyw ton laon touton kai thn polin tauthn kaqwV suntribetai aggoV ostrakinon o ou dunhsetai iaqhnai eti

12. outwV poihsw legei kurioV tw topw toutw kai toiV katoikousin en autw tou doqhnai thn polin tauthn wV thn diapiptousan

13. kai oi oikoi ierousalhm kai oi oikoi basilewn iouda esontai kaqwV o topoV o diapiptwn twn akaqarsiwn en pasaiV taiV oikiaiV en aiV equmiasan epi twn dwmatwn autwn pash th stratia tou ouranou kai espeisan spondaV qeoiV allotrioiV

14. kai hlqen ieremiaV apo thV diaptwsewV ou apesteilen auton kurioV ekei tou profhteusai kai esth en th aulh oikou kuriou kai eipe proV panta ton laon

15. tade legei kurioV idou egw epagw epi thn polin tauthn kai epi pasaV taV poleiV authV kai epi taV kwmaV authV apanta ta kaka a elalhsa ep' authn oti esklhrunan ton trachlon autwn tou mh eisakouein twn logwn mou

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina