1. kai egeneto tw mhni tw ebdomw hlqen ismahl uioV naqaniou uiou elasa apo genouV tou basilewV kai deka andreV met' autou proV godolian eiV masshfa kai efagon ekei arton ama

2. kai anesth ismahl kai oi deka andreV oi hsan met' autou kai epataxan ton godolian on katesthsen basileuV babulwnoV epi thV ghV

3. kai pantaV touV ioudaiouV touV ontaV met' autou en masshfa kai pantaV touV caldaiouV touV eureqentaV ekei

4. kai egeneto th hmera th deutera pataxantoV autou ton godolian kai anqrwpoV ouk egnw

5. kai hlqosan andreV apo sucem kai apo salhm kai apo samareiaV ogdohkonta andreV exurhmenoi pwgwnaV kai dierrhgmenoi ta imatia kai koptomenoi kai manaa kai libanoV en cersin autwn tou eisenegkein eiV oikon kuriou

6. kai exhlqen eiV apanthsin autoiV ismahl autoi eporeuonto kai eklaion kai eipen autoiV eiselqete proV godolian

7. kai egeneto eiselqontwn autwn eiV to meson thV polewV esfaxen autouV eiV to frear

8. kai deka andreV eureqhsan ekei kai eipan tw ismahl mh anelhV hmaV oti eisin hmin qhsauroi en agrw puroi kai kriqai meli kai elaion kai parhlqen kai ouk aneilen autouV en mesw twn adelfwn autwn

9. kai to frear eiV o erriyen ekei ismahl pantaV ouV epataxen frear mega touto estin o epoihsen o basileuV asa apo proswpou baasa basilewV israhl touto eneplhsen ismahl traumatiwn

10. kai apestreyen ismahl panta ton laon ton kataleifqenta eiV masshfa kai taV qugateraV tou basilewV aV parekateqeto o arcimageiroV tw godolia uiw acikam kai wceto eiV to peran uiwn ammwn

11. kai hkousen iwanan uioV karhe kai panteV oi hgemoneV thV dunamewV oi met' autou panta ta kaka a epoihsen ismahl

12. kai hgagon apan to stratopedon autwn kai wconto polemein auton kai euron auton epi udatoV pollou en gabawn

13. kai egeneto ote eidon paV o laoV o meta ismahl ton iwanan kai touV hgemonaV thV dunamewV thV met' autou

14. kai anestreyan proV iwanan

15. kai ismahl eswqh sun oktw anqrwpoiV kai wceto proV touV uiouV ammwn

16. kai elaben iwanan kai panteV oi hgemoneV thV dunamewV oi met' autou pantaV touV kataloipouV tou laou ouV apestreyen apo ismahl dunatouV andraV en polemw kai taV gunaikaV kai ta loipa kai touV eunoucouV ouV apestreyen apo gabawn

17. kai wconto kai ekaqisan en gabhrwq-camaam thn proV bhqleem tou poreuqhnai eiselqein eiV aigupton

18. apo proswpou twn caldaiwn oti efobhqhsan apo proswpou autwn oti epataxen ismahl ton godolian on katesthsen basileuV babulwnoV en th gh

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina