2. th aiguptw epi dunamin faraw necaw basilewV aiguptou oV hn epi tw potamw eufrath en carcamiV on epataxe naboucodonosor basileuV babulwnoV en tw etei tw tetartw iwakim basilewV iouda

3. analabete opla kai aspidaV kai prosagagete eiV polemon

4. episaxate touV ippouV epibhte oi ippeiV kai katasthte en taiV perikefalaiaiV umwn probalete ta dorata kai endusasqe touV qwrakaV umwn

5. ti oti autoi ptoountai kai apocwrousin opisw dioti oi iscuroi autwn kophsontai fugh efugon kai ouk anestreyan periecomenoi kukloqen legei kurioV

6. mh feugetw o koufoV kai mh anaswzesqw o iscuroV epi borran ta para ton eufrathn hsqenhsan peptwkasin

7. tiV outoV wV potamoV anabhsetai kai wV potamoi kumainousin udwr

8. udata aiguptou wsei potamoV anabhsetai kai eipen anabhsomai kai katakaluyw ghn kai apolw katoikountaV en auth

9. epibhte epi touV ippouV paraskeuasate ta armata exelqate oi machtai aiqiopwn kai libueV kaqwplismenoi oploiV kai ludoi anabhte enteinate toxon

10. kai h hmera ekeinh kuriw tw qew hmwn hmera ekdikhsewV tou ekdikhsai touV ecqrouV autou kai katafagetai h macaira kuriou kai emplhsqhsetai kai mequsqhsetai apo tou aimatoV autwn oti qusia tw kuriw sabawq apo ghV borra epi potamw eufrath

11. anabhqi galaad kai labe rhtinhn th parqenw qugatri aiguptou eiV kenon eplhqunaV iamata sou wfeleia ouk estin soi

12. hkousan eqnh fwnhn sou kai thV kraughV sou eplhsqh h gh oti machthV proV machthn hsqenhsen epi to auto epesan amfoteroi

13. a elalhsen kurioV en ceiri ieremiou tou elqein naboucodonosor ton basilea babulwnoV tou koyai thn ghn aiguptou

14. anaggeilate eiV magdwlon kai paraggeilate eiV memfin eipate episthqi kai etoimason oti katefagen macaira thn smilaka sou

15. dia ti efugen o apiV o moscoV o eklektoV sou ouk emeinen oti kurioV parelusen auton

16. kai to plhqoV sou hsqenhsen kai epesen kai ekastoV proV ton plhsion autou elalei anastwmen kai anastreywmen proV ton laon hmwn eiV thn patrida hmwn apo proswpou macairaV ellhnikhV

17. kalesate to onoma faraw necaw basilewV aiguptou sawn-esbi-emwhd

18. zw egw legei kurioV o qeoV oti wV to itaburion en toiV oresin kai wV o karmhloV en th qalassh hxei

19. skeuh apoikismou poihson seauth katoikousa qugater aiguptou oti memfiV eiV afanismon estai kai klhqhsetai ouai dia to mh uparcein katoikountaV en auth

20. damaliV kekallwpismenh aiguptoV apospasma apo borra hlqen ep' authn

21. kai oi misqwtoi authV en auth wsper moscoi siteutoi trefomenoi en auth dioti kai autoi apestrafhsan kai efugon omoqumadon ouk esthsan oti hmera apwleiaV hlqen ep' autouV kai kairoV ekdikhsewV autwn

22. fwnh wV ofewV surizontoV oti en ammw poreusontai en axinaiV hxousin ep' authn wV koptonteV xula

23. ekkoyousin ton drumon authV legei kurioV o qeoV oti ou mh eikasqh oti plhqunei uper akrida kai ouk estin autoiV ariqmoV

24. kathscunqh qugathr aiguptou paredoqh eiV ceiraV laou apo borra

25. idou egw ekdikw ton amwn ton uion authV epi faraw kai epi touV pepoiqotaV ep' autw

27. su de mh fobhqhV douloV mou iakwb mhde ptohqhV israhl dioti idou egw swzwn se makroqen kai to sperma sou ek thV aicmalwsiaV autwn kai anastreyei iakwb kai hsucasei kai upnwsei kai ouk estai o parenoclwn auton

28. mh fobou paiV mou iakwb legei kurioV oti meta sou egw eimi oti poihsw sunteleian en panti eqnei eiV ouV exwsa se ekei se de ou mh poihsw eklipein kai paideusw se eiV krima kai aqwon ouk aqwwsw se

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina