1. ean epistrafh israhl legei kurioV proV me epistrafhsetai ean perielh ta bdelugmata autou ek stomatoV autou kai apo tou proswpou mou eulabhqh

2. kai omosh zh kurioV meta alhqeiaV kai en krisei kai en dikaiosunh kai euloghsousin en auth eqnh kai en autw ainesousin tw qew en ierousalhm

3. oti tade legei kurioV toiV andrasin iouda kai toiV katoikousin ierousalhm newsate eautoiV newmata kai mh speirhte ep' akanqaiV

4. peritmhqhte tw qew umwn kai peritemesqe thn sklhrokardian umwn andreV iouda kai oi katoikounteV ierousalhm mh exelqh wV pur o qumoV mou kai ekkauqhsetai kai ouk estai o sbeswn apo proswpou ponhriaV epithdeumatwn umwn

5. anaggeilate en tw iouda kai akousqhtw en ierousalhm eipate shmanate epi thV ghV salpiggi kai kekraxate mega eipate sunacqhte kai eiselqwmen eiV taV poleiV taV teichreiV

6. analabonteV feugete eiV siwn speusate mh sthte oti kaka egw epagw apo borra kai suntribhn megalhn

7. anebh lewn ek thV mandraV autou exoleqreuwn eqnh exhren kai exhlqen ek tou topou autou tou qeinai thn ghn eiV erhmwsin kai poleiV kaqaireqhsontai para to mh katoikeisqai autaV

8. epi toutoiV perizwsasqe sakkouV kai koptesqe kai alalaxate dioti ouk apestrafh o qumoV kuriou af' umwn

9. kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV apoleitai h kardia tou basilewV kai h kardia twn arcontwn kai oi iereiV eksthsontai kai oi profhtai qaumasontai

10. kai eipa w despota kurie ara ge apatwn hpathsaV ton laon touton kai thn ierousalhm legwn eirhnh estai umin kai idou hyato h macaira ewV thV yuchV autwn

11. en tw kairw ekeinw erousin tw law toutw kai th ierousalhm pneuma planhsewV en th erhmw odoV thV qugatroV tou laou mou ouk eiV kaqaron oud' eiV agion

12. pneuma plhrwsewV hxei moi nun de egw lalw krimata proV autouV

13. idou wV nefelh anabhsetai kai wV kataigiV ta armata autou koufoteroi aetwn oi ippoi autou ouai hmin oti talaipwroumen

14. apoplune apo kakiaV thn kardian sou ierousalhm ina swqhV ewV pote uparxousin en soi dialogismoi ponwn sou

15. dioti fwnh anaggellontoV ek dan hxei kai akousqhsetai ponoV ex orouV efraim

16. anamnhsate eqnh idou hkasin anaggeilate en ierousalhm sustrofai ercontai ek ghV makroqen kai edwkan epi taV poleiV iouda fwnhn autwn

17. wV fulassonteV agron egenonto ep' authn kuklw oti emou hmelhsaV legei kurioV

18. ai odoi sou kai ta epithdeumata sou epoihsan tauta soi auth h kakia sou oti pikra oti hyato ewV thV kardiaV sou

19. thn koilian mou thn koilian mou algw kai ta aisqhthria thV kardiaV mou maimassei h yuch mou sparassetai h kardia mou ou siwphsomai oti fwnhn salpiggoV hkousen h yuch mou kraughn polemou

20. kai talaipwrian suntrimmon epikaleitai oti tetalaipwrhken pasa h gh afnw tetalaipwrhken h skhnh diespasqhsan ai derreiV mou

21. ewV pote oyomai feugontaV akouwn fwnhn salpiggwn

22. dioti oi hgoumenoi tou laou mou eme ouk hdeisan uioi afroneV eisin kai ou sunetoi sofoi eisin tou kakopoihsai to de kalwV poihsai ouk epegnwsan

23. epebleya epi thn ghn kai idou ouqen kai eiV ton ouranon kai ouk hn ta fwta autou

24. eidon ta orh kai hn tremonta kai pantaV touV bounouV tarassomenouV

25. epebleya kai idou ouk hn anqrwpoV kai panta ta peteina tou ouranou eptoeito

26. eidon kai idou o karmhloV erhmoV kai pasai ai poleiV empepurismenai puri apo proswpou kuriou kai apo proswpou orghV qumou autou hfanisqhsan

27. tade legei kurioV erhmoV estai pasa h gh sunteleian de ou mh poihsw

28. epi toutoiV penqeitw h gh kai suskotasatw o ouranoV anwqen dioti elalhsa kai ou metanohsw wrmhsa kai ouk apostreyw ap' authV

29. apo fwnhV ippewV kai entetamenou toxou anecwrhsen pasa cwra eisedusan eiV ta sphlaia kai eiV ta alsh ekrubhsan kai epi taV petraV anebhsan pasa poliV egkateleifqh ou katoikei en autaiV anqrwpoV

30. kai su ti poihseiV ean peribalh kokkinon kai kosmhsh kosmw crusw kai ean egcrish stibi touV ofqalmouV sou eiV mathn o wraismoV sou apwsanto se oi erastai sou thn yuchn sou zhtousin

31. oti fwnhn wV wdinoushV hkousa tou stenagmou sou wV prwtotokoushV fwnh qugatroV siwn ekluqhsetai kai parhsei taV ceiraV authV oimmoi egw oti ekleipei h yuch mou epi toiV anhrhmenoiV

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina