1. proseuch tw ptwcw otan akhdiash kai enantion kuriou ekceh thn dehsin autou

2. eisakouson kurie thV proseuchV mou kai h kraugh mou proV se elqatw

3. mh apostreyhV to proswpon sou ap' emou en h an hmera qlibwmai klinon to ouV sou proV me en h an hmera epikaleswmai se tacu eisakouson mou

4. oti exelipon wsei kapnoV ai hmerai mou kai ta osta mou wsei frugion sunefrughsan

5. eplhgh wsei cortoV kai exhranqh h kardia mou oti epelaqomhn tou fagein ton arton mou

6. apo fwnhV tou stenagmou mou ekollhqh to ostoun mou th sarki mou

7. wmoiwqhn pelekani erhmikw egenhqhn wsei nuktikorax en oikopedw

8. hgrupnhsa kai egenhqhn wsei strouqion monazon epi dwmati

9. olhn thn hmeran wneidizon me oi ecqroi mou kai oi epainounteV me kat' emou wmnuon

10. oti spodon wsei arton efagon kai to poma mou meta klauqmou ekirnwn

11. apo proswpou thV orghV sou kai tou qumou sou oti eparaV katerraxaV me

12. ai hmerai mou wsei skia ekliqhsan kai egw wsei cortoV exhranqhn

13. su de kurie eiV ton aiwna meneiV kai to mnhmosunon sou eiV genean kai genean

14. su anastaV oiktirhseiV thn siwn oti kairoV tou oiktirhsai authn oti hkei kairoV

15. oti eudokhsan oi douloi sou touV liqouV authV kai ton coun authV oiktirhsousin

16. kai fobhqhsontai ta eqnh to onoma kuriou kai panteV oi basileiV thV ghV thn doxan sou

17. oti oikodomhsei kurioV thn siwn kai ofqhsetai en th doxh autou

18. epebleyen epi thn proseuchn twn tapeinwn kai ouk exoudenwsen thn dehsin autwn

19. grafhtw auth eiV genean eteran kai laoV o ktizomenoV ainesei ton kurion

20. oti exekuyen ex uyouV agiou autou kurioV ex ouranou epi thn ghn epebleyen

21. tou akousai ton stenagmon twn pepedhmenwn tou lusai touV uiouV twn teqanatwmenwn

22. tou anaggeilai en siwn to onoma kuriou kai thn ainesin autou en ierousalhm

23. en tw sunacqhnai laouV epi to auto kai basileiaV tou douleuein tw kuriw

24. apekriqh autw en odw iscuoV autou thn oligothta twn hmerwn mou anaggeilon moi

25. mh anagaghV me en hmisei hmerwn mou en genea genewn ta eth sou

26. kat' arcaV su kurie thn ghn eqemeliwsaV kai erga twn ceirwn sou eisin oi ouranoi

27. autoi apolountai su de diameneiV kai panteV wV imation palaiwqhsontai kai wsei peribolaion allaxeiV autouV kai allaghsontai

28. su de o autoV ei kai ta eth sou ouk ekleiyousin

29. oi uioi twn doulwn sou kataskhnwsousin kai to sperma autwn eiV ton aiwna kateuqunqhsetai

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina