1. eiV to teloV yalmoV tw dauid

2. kurie en th dunamei sou eufranqhsetai o basileuV kai epi tw swthriw sou agalliasetai sfodra

3. thn epiqumian thV yuchV autou edwkaV autw kai thn qelhsin twn ceilewn autou ouk esterhsaV auton diayalma

4. oti proefqasaV auton en eulogiaiV crhstothtoV eqhkaV epi thn kefalhn autou stefanon ek liqou timiou

5. zwhn hthsato se kai edwkaV autw makrothta hmerwn eiV aiwna aiwnoV

6. megalh h doxa autou en tw swthriw sou doxan kai megaloprepeian epiqhseiV ep' auton

7. oti dwseiV autw eulogian eiV aiwna aiwnoV eufraneiV auton en cara meta tou proswpou sou

8. oti o basileuV elpizei epi kurion kai en tw eleei tou uyistou ou mh saleuqh

9. eureqeih h ceir sou pasin toiV ecqroiV sou h dexia sou euroi pantaV touV misountaV se

10. qhseiV autouV wV klibanon puroV eiV kairon tou proswpou sou kurioV en orgh autou suntaraxei autouV kai katafagetai autouV pur

11. ton karpon autwn apo ghV apoleiV kai to sperma autwn apo uiwn anqrwpwn

12. oti eklinan eiV se kaka dielogisanto boulhn hn ou mh dunwntai sthsai

13. oti qhseiV autouV nwton en toiV periloipoiV sou etoimaseiV to proswpon autwn

14. uywqhti kurie en th dunamei sou asomen kai yaloumen taV dunasteiaV sou

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina