1. allhlouia aggaiou kai zacariou aineite ton kurion oti agaqon yalmoV tw qew hmwn hdunqeih ainesiV

2. oikodomwn ierousalhm o kurioV kai taV diasporaV tou israhl episunaxei

3. o iwmenoV touV suntetrimmenouV thn kardian kai desmeuwn ta suntrimmata autwn

4. o ariqmwn plhqh astrwn kai pasin autoiV onomata kalwn

5. megaV o kurioV hmwn kai megalh h iscuV autou kai thV sunesewV autou ouk estin ariqmoV

6. analambanwn praeiV o kurioV tapeinwn de amartwlouV ewV thV ghV

7. exarxate tw kuriw en exomologhsei yalate tw qew hmwn en kiqara

8. tw periballonti ton ouranon en nefelaiV tw etoimazonti th gh ueton tw exanatellonti en oresi corton kai clohn th douleia twn anqrwpwn

9. didonti toiV kthnesi trofhn autwn kai toiV neossoiV twn korakwn toiV epikaloumenoiV auton

10. ouk en th dunasteia tou ippou qelhsei oude en taiV knhmaiV tou androV eudokei

11. eudokei kurioV en toiV foboumenoiV auton kai en toiV elpizousin epi to eleoV autou

“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina