1. wdh yalmou tw asaf

2. o qeoV tiV omoiwqhsetai soi mh sighshV mhde katapraunhV o qeoV

3. oti idou oi ecqroi sou hchsan kai oi misounteV se hran kefalhn

4. epi ton laon sou katepanourgeusanto gnwmhn kai ebouleusanto kata twn agiwn sou

5. eipan deute kai exoleqreuswmen autouV ex eqnouV kai ou mh mnhsqh to onoma israhl eti

6. oti ebouleusanto en omonoia epi to auto kata sou diaqhkhn dieqento

7. ta skhnwmata twn idoumaiwn kai oi ismahlitai mwab kai oi agarhnoi

8. gebal kai ammwn kai amalhk kai allofuloi meta twn katoikountwn turon

9. kai gar kai assour sumparegeneto met' autwn egenhqhsan eiV antilhmyin toiV uioiV lwt diayalma

10. poihson autoiV wV th madiam kai tw sisara wV o iabin en tw ceimarrw kiswn

11. exwleqreuqhsan en aendwr egenhqhsan wsei koproV th gh

12. qou touV arcontaV autwn wV ton wrhb kai zhb kai zebee kai salmana pantaV touV arcontaV autwn

13. oitineV eipan klhronomhswmen eautoiV to agiasthrion tou qeou

14. o qeoV mou qou autouV wV trocon wV kalamhn kata proswpon anemou

15. wsei pur o diaflexei drumon wV ei flox katakausai orh

16. outwV katadiwxeiV autouV en th kataigidi sou kai en th orgh sou taraxeiV autouV

17. plhrwson ta proswpa autwn atimiaV kai zhthsousin to onoma sou kurie

18. aiscunqhtwsan kai taracqhtwsan eiV ton aiwna tou aiwnoV kai entraphtwsan kai apolesqwsan

19. kai gnwtwsan oti onoma soi kurioV su monoV uyistoV epi pasan thn ghn

“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina