1. proseuch tou mwush anqrwpou tou qeou kurie katafugh egenhqhV hmin en genea kai genea

2. pro tou orh genhqhnai kai plasqhnai thn ghn kai thn oikoumenhn kai apo tou aiwnoV ewV tou aiwnoV su ei

3. mh apostreyhV anqrwpon eiV tapeinwsin kai eipaV epistreyate uioi anqrwpwn

4. oti cilia eth en ofqalmoiV sou wV h hmera h ecqeV htiV dihlqen kai fulakh en nukti

5. ta exoudenwmata autwn eth esontai to prwi wsei cloh parelqoi

6. to prwi anqhsai kai parelqoi to esperaV apopesoi sklhrunqeih kai xhranqeih

7. oti exelipomen en th orgh sou kai en tw qumw sou etaracqhmen

8. eqou taV anomiaV hmwn enwpion sou o aiwn hmwn eiV fwtismon tou proswpou sou

9. oti pasai ai hmerai hmwn exelipon kai en th orgh sou exelipomen ta eth hmwn wV aracnhn emeletwn

10. ai hmerai twn etwn hmwn en autoiV ebdomhkonta eth ean de en dunasteiaiV ogdohkonta eth kai to pleion autwn kopoV kai ponoV oti ephlqen prauthV ef' hmaV kai paideuqhsomeqa

11. tiV ginwskei to kratoV thV orghV sou kai apo tou fobou sou ton qumon sou

12. exariqmhsasqai thn dexian sou outwV gnwrison kai touV pepedhmenouV th kardia en sofia

13. epistreyon kurie ewV pote kai paraklhqhti epi toiV douloiV sou

14. eneplhsqhmen to prwi tou eleouV sou kai hgalliasameqa kai eufranqhmen en pasaiV taiV hmeraiV hmwn

15. eufranqhmen anq' wn hmerwn etapeinwsaV hmaV etwn wn eidomen kaka

16. kai ide epi touV doulouV sou kai ta erga sou kai odhghson touV uiouV autwn

17. kai estw h lamprothV kuriou tou qeou hmwn ef' hmaV kai ta erga twn ceirwn hmwn kateuqunon ef' hmaV

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina