1. tw dauid sunesewV makarioi wn afeqhsan ai anomiai kai wn epekalufqhsan ai amartiai

2. makarioV anhr ou ou mh logishtai kurioV amartian oude estin en tw stomati autou doloV

3. oti esighsa epalaiwqh ta osta mou apo tou krazein me olhn thn hmeran

4. oti hmeraV kai nuktoV ebarunqh ep' eme h ceir sou estrafhn eiV talaipwrian en tw empaghnai akanqan diayalma

5. thn amartian mou egnwrisa kai thn anomian mou ouk ekaluya eipa exagoreusw kat' emou thn anomian mou tw kuriw kai su afhkaV thn asebeian thV amartiaV mou diayalma

6. uper tauthV proseuxetai paV osioV proV se en kairw euqetw plhn en kataklusmw udatwn pollwn proV auton ouk eggiousin

7. su mou ei katafugh apo qliyewV thV periecoushV me to agalliama mou lutrwsai me apo twn kuklwsantwn me diayalma

8. sunetiw se kai sumbibw se en odw tauth h poreush episthriw epi se touV ofqalmouV mou

9. mh ginesqe wV ippoV kai hmionoV oiV ouk estin sunesiV en calinw kai khmw taV siagonaV autwn agxai twn mh eggizontwn proV se

10. pollai ai mastigeV tou amartwlou ton de elpizonta epi kurion eleoV kuklwsei

11. eufranqhte epi kurion kai agalliasqe dikaioi kai kaucasqe panteV oi euqeiV th kardia

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina