1. allhlouia aggaiou kai zacariou aineite ton kurion ek twn ouranwn aineite auton en toiV uyistoiV

2. aineite auton panteV oi aggeloi autou aineite auton pasai ai dunameiV autou

3. aineite auton hlioV kai selhnh aineite auton panta ta astra kai to fwV

4. aineite auton oi ouranoi twn ouranwn kai to udwr to uperanw twn ouranwn

5. ainesatwsan to onoma kuriou oti autoV eipen kai egenhqhsan autoV eneteilato kai ektisqhsan

6. esthsen auta eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV prostagma eqeto kai ou pareleusetai

7. aineite ton kurion ek thV ghV drakonteV kai pasai abussoi

8. pur calaza ciwn krustalloV pneuma kataigidoV ta poiounta ton logon autou

9. ta orh kai panteV oi bounoi xula karpofora kai pasai kedroi

10. ta qhria kai panta ta kthnh erpeta kai peteina pterwta

11. basileiV thV ghV kai panteV laoi arconteV kai panteV kritai ghV

12. neaniskoi kai parqenoi presbutai meta newterwn

13. ainesatwsan to onoma kuriou oti uywqh to onoma autou monou h exomologhsiV autou epi ghV kai ouranou

14. kai uywsei keraV laou autou umnoV pasi toiV osioiV autou toiV uioiV israhl law eggizonti autw

“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina