1. eiV to teloV yalmoV tw dauid wdh ieremiou kai iezekihl ek tou logou thV paroikiaV ote emellon ekporeuesqai

2. soi prepei umnoV o qeoV en siwn kai soi apodoqhsetai euch en ierousalhm

3. eisakouson proseuchV mou proV se pasa sarx hxei

4. logoi anomiwn uperedunamwsan hmaV kai taV asebeiaV hmwn su ilash

5. makarioV on exelexw kai proselabou kataskhnwsei en taiV aulaiV sou plhsqhsomeqa en toiV agaqoiV tou oikou sou agioV o naoV sou qaumastoV en dikaiosunh

6. epakouson hmwn o qeoV o swthr hmwn h elpiV pantwn twn peratwn thV ghV kai en qalassh makran

7. etoimazwn orh en th iscui autou periezwsmenoV en dunasteia

8. o suntarasswn to kutoV thV qalasshV hcouV kumatwn authV taracqhsontai ta eqnh

9. kai fobhqhsontai oi katoikounteV ta perata apo twn shmeiwn sou exodouV prwiaV kai esperaV teryeiV

10. epeskeyw thn ghn kai emequsaV authn eplhqunaV tou ploutisai authn o potamoV tou qeou eplhrwqh udatwn htoimasaV thn trofhn autwn oti outwV h etoimasia sou

11. touV aulakaV authV mequson plhqunon ta genhmata authV en taiV stagosin authV eufranqhsetai anatellousa

12. euloghseiV ton stefanon tou eniautou thV crhstothtoV sou kai ta pedia sou plhsqhsontai piothtoV

13. pianqhsontai ta wraia thV erhmou kai agalliasin oi bounoi perizwsontai

14. enedusanto oi krioi twn probatwn kai ai koiladeV plhqunousi siton kekraxontai kai gar umnhsousin

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina