1. eiV to teloV en umnoiV yalmoV tw asaf wdh proV ton assurion

2. gnwstoV en th ioudaia o qeoV en tw israhl mega to onoma autou

3. kai egenhqh en eirhnh o topoV autou kai to katoikhthrion autou en siwn

4. ekei sunetriyen ta krath twn toxwn oplon kai romfaian kai polemon diayalma

5. fwtizeiV su qaumastwV apo orewn aiwniwn

6. etaracqhsan panteV oi asunetoi th kardia upnwsan upnon autwn kai ouc euron ouden panteV oi andreV tou ploutou taiV cersin autwn

7. apo epitimhsewV sou o qeoV iakwb enustaxan oi epibebhkoteV touV ippouV

8. su foberoV ei kai tiV antisthsetai soi apo tote h orgh sou

9. ek tou ouranou hkoutisaV krisin gh efobhqh kai hsucasen

10. en tw anasthnai eiV krisin ton qeon tou swsai pantaV touV praeiV thV ghV diayalma

11. oti enqumion anqrwpou exomologhsetai soi kai egkataleimma enqumiou eortasei soi

12. euxasqe kai apodote kuriw tw qew umwn panteV oi kuklw autou oisousin dwra

13. tw foberw kai afairoumenw pneumata arcontwn foberw para toiV basileusi thV ghV .

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina