1. yalmoV tw dauid kurie ekekraxa proV se eisakouson mou prosceV th fwnh thV dehsewV mou en tw kekragenai me proV se

2. kateuqunqhtw h proseuch mou wV qumiama enwpion sou eparsiV twn ceirwn mou qusia esperinh

3. qou kurie fulakhn tw stomati mou kai quran periochV peri ta ceilh mou

4. mh ekklinhV thn kardian mou eiV logouV ponhriaV tou profasizesqai profaseiV en amartiaiV sun anqrwpoiV ergazomenoiV anomian kai ou mh sunduasw meta twn eklektwn autwn

5. paideusei me dikaioV en eleei kai elegxei me elaion de amartwlou mh lipanatw thn kefalhn mou oti eti kai h proseuch mou en taiV eudokiaiV autwn

6. katepoqhsan ecomena petraV oi kritai autwn akousontai ta rhmata mou oti hdunqhsan

7. wsei pacoV ghV dierragh epi thV ghV dieskorpisqh ta osta hmwn para ton adhn

8. oti proV se kurie kurie oi ofqalmoi mou epi se hlpisa mh antanelhV thn yuchn mou

9. fulaxon me apo pagidoV hV sunesthsanto moi kai apo skandalwn twn ergazomenwn thn anomian

10. pesountai en amfiblhstrw autou amartwloi kata monaV eimi egw ewV ou an parelqw

“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina