1. allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

2. eipatwsan oi lelutrwmenoi upo kuriou ouV elutrwsato ek ceiroV ecqrou

3. ek twn cwrwn sunhgagen autouV apo anatolwn kai dusmwn kai borra kai qalasshV

4. eplanhqhsan en th erhmw en anudrw odon polewV katoikhthriou ouc euron

5. peinwnteV kai diywnteV h yuch autwn en autoiV exelipen

6. kai ekekraxan proV kurion en tw qlibesqai autouV kai ek twn anagkwn autwn errusato autouV

7. kai wdhghsen autouV eiV odon euqeian tou poreuqhnai eiV polin katoikhthriou

8. exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn

9. oti ecortasen yuchn kenhn kai yuchn peinwsan eneplhsen agaqwn

10. kaqhmenouV en skotei kai skia qanatou pepedhmenouV en ptwceia kai sidhrw

11. oti parepikranan ta logia tou qeou kai thn boulhn tou uyistou parwxunan

12. kai etapeinwqh en kopoiV h kardia autwn hsqenhsan kai ouk hn o bohqwn

13. kai ekekraxan proV kurion en tw qlibesqai autouV kai ek twn anagkwn autwn eswsen autouV

14. kai exhgagen autouV ek skotouV kai skiaV qanatou kai touV desmouV autwn dierrhxen

15. exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn

16. oti sunetriyen pulaV calkaV kai moclouV sidhrouV suneklasen

17. antelabeto autwn ex odou anomiaV autwn dia gar taV anomiaV autwn etapeinwqhsan

18. pan brwma ebdeluxato h yuch autwn kai hggisan ewV twn pulwn tou qanatou

19. kai ekekraxan proV kurion en tw qlibesqai autouV kai ek twn anagkwn autwn eswsen autouV

20. apesteilen ton logon autou kai iasato autouV kai errusato autouV ek twn diafqorwn autwn

21. exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn

22. kai qusatwsan qusian ainesewV kai exaggeilatwsan ta erga autou en agalliasei

23. oi katabainonteV eiV thn qalassan en ploioiV poiounteV ergasian en udasi polloiV

24. autoi eidosan ta erga kuriou kai ta qaumasia autou en tw buqw

25. eipen kai esth pneuma kataigidoV kai uywqh ta kumata authV

26. anabainousin ewV twn ouranwn kai katabainousin ewV twn abusswn h yuch autwn en kakoiV ethketo

27. etaracqhsan esaleuqhsan wV o mequwn kai pasa h sofia autwn katepoqh

28. kai ekekraxan proV kurion en tw qlibesqai autouV kai ek twn anagkwn autwn exhgagen autouV

29. kai epetaxen th kataigidi kai esth eiV auran kai esighsan ta kumata authV

30. kai eufranqhsan oti hsucasan kai wdhghsen autouV epi limena qelhmatoV autwn

31. exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn

32. uywsatwsan auton en ekklhsia laou kai en kaqedra presbuterwn ainesatwsan auton

33. eqeto potamouV eiV erhmon kai diexodouV udatwn eiV diyan

34. ghn karpoforon eiV almhn apo kakiaV twn katoikountwn en auth

35. eqeto erhmon eiV limnaV udatwn kai ghn anudron eiV diexodouV udatwn

36. kai katwkisen ekei peinwntaV kai sunesthsanto polin katoikesiaV

37. kai espeiran agrouV kai efuteusan ampelwnaV kai epoihsan karpon genhmatoV

38. kai euloghsen autouV kai eplhqunqhsan sfodra kai ta kthnh autwn ouk esmikrunen

39. kai wligwqhsan kai ekakwqhsan apo qliyewV kakwn kai odunhV

40. execuqh exoudenwsiV ep' arcontaV kai eplanhsen autouV en abatw kai ouc odw

41. kai ebohqhsen penhti ek ptwceiaV kai eqeto wV probata patriaV

42. oyontai euqeiV kai eufranqhsontai kai pasa anomia emfraxei to stoma authV

43. tiV sofoV kai fulaxei tauta kai sunhsousin ta eleh tou kuriou

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina