1. allhlouia a# alf makarioi oi amwmoi en odw oi poreuomenoi en nomw kuriou

2. makarioi oi exereunwnteV ta marturia autou en olh kardia ekzhthsousin auton

3. ou gar oi ergazomenoi thn anomian en taiV odoiV autou eporeuqhsan

4. su eneteilw taV entolaV sou fulaxasqai sfodra

5. ofelon kateuqunqeihsan ai odoi mou tou fulaxasqai ta dikaiwmata sou

6. tote ou mh epaiscunqw en tw me epiblepein epi pasaV taV entolaV sou

7. exomologhsomai soi kurie en euquthti kardiaV en tw memaqhkenai me ta krimata thV dikaiosunhV sou

8. ta dikaiwmata sou fulaxw mh me egkataliphV ewV sfodra

9. b# bhq en tini katorqwsei o newteroV thn odon autou en tw fulassesqai touV logouV sou

10. en olh kardia mou exezhthsa se mh apwsh me apo twn entolwn sou

11. en th kardia mou ekruya ta logia sou opwV an mh amartw soi

12. euloghtoV ei kurie didaxon me ta dikaiwmata sou

13. en toiV ceilesin mou exhggeila panta ta krimata tou stomatoV sou

14. en th odw twn marturiwn sou eterfqhn wV epi panti ploutw

15. en taiV entolaiV sou adoleschsw kai katanohsw taV odouV sou

16. en toiV dikaiwmasin sou melethsw ouk epilhsomai twn logwn sou

17. g# gimal antapodoV tw doulw sou zhsomai kai fulaxw touV logouV sou

18. apokaluyon touV ofqalmouV mou kai katanohsw ta qaumasia sou ek tou nomou sou

19. paroikoV egw eimi en th gh mh apokruyhV ap' emou taV entolaV sou

20. epepoqhsen h yuch mou tou epiqumhsai ta krimata sou en panti kairw

21. epetimhsaV uperhfanoiV epikataratoi oi ekklinonteV apo twn entolwn sou

22. periele ap' emou oneidoV kai exoudenwsin oti ta marturia sou exezhthsa

23. kai gar ekaqisan arconteV kai kat' emou katelaloun o de douloV sou hdolescei en toiV dikaiwmasin sou

24. kai gar ta marturia sou meleth mou estin kai ai sumbouliai mou ta dikaiwmata sou

25. d# delq ekollhqh tw edafei h yuch mou zhson me kata ton logon sou

26. taV odouV mou exhggeila kai ephkousaV mou didaxon me ta dikaiwmata sou

27. odon dikaiwmatwn sou sunetison me kai adoleschsw en toiV qaumasioiV sou

28. estaxen h yuch mou apo akhdiaV bebaiwson me en toiV logoiV sou

29. odon adikiaV aposthson ap' emou kai tw nomw sou elehson me

30. odon alhqeiaV hretisamhn ta krimata sou ouk epelaqomhn

31. ekollhqhn toiV marturioiV sou kurie mh me kataiscunhV

32. odon entolwn sou edramon otan eplatunaV thn kardian mou

33. e# h nomoqethson me kurie thn odon twn dikaiwmatwn sou kai ekzhthsw authn dia pantoV

34. sunetison me kai exereunhsw ton nomon sou kai fulaxw auton en olh kardia mou

35. odhghson me en tribw twn entolwn sou oti authn hqelhsa

36. klinon thn kardian mou eiV ta marturia sou kai mh eiV pleonexian

37. apostreyon touV ofqalmouV mou tou mh idein mataiothta en th odw sou zhson me

38. sthson tw doulw sou to logion sou eiV ton fobon sou

39. periele ton oneidismon mou on upwpteusa ta gar krimata sou crhsta

40. idou epequmhsa taV entolaV sou en th dikaiosunh sou zhson me

41. v# ouau kai elqoi ep' eme to eleoV sou kurie to swthrion sou kata to logion sou

42. kai apokriqhsomai toiV oneidizousi me logon oti hlpisa epi touV logouV sou

43. kai mh perielhV ek tou stomatoV mou logon alhqeiaV ewV sfodra oti epi ta krimata sou ephlpisa

44. kai fulaxw ton nomon sou dia pantoV eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

45. kai eporeuomhn en platusmw oti taV entolaV sou exezhthsa

46. kai elaloun en toiV marturioiV sou enantion basilewn kai ouk hscunomhn

47. kai emeletwn en taiV entolaiV sou aiV hgaphsa sfodra

48. kai hra taV ceiraV mou proV taV entolaV sou aV hgaphsa kai hdolescoun en toiV dikaiwmasin sou

49. z# zai mnhsqhti ton logon sou tw doulw sou w ephlpisaV me

50. auth me parekalesen en th tapeinwsei mou oti to logion sou ezhsen me

51. uperhfanoi parhnomoun ewV sfodra apo de tou nomou sou ouk exeklina

52. emnhsqhn twn krimatwn sou ap' aiwnoV kurie kai pareklhqhn

53. aqumia katescen me apo amartwlwn twn egkatalimpanontwn ton nomon sou

54. yalta hsan moi ta dikaiwmata sou en topw paroikiaV mou

55. emnhsqhn en nukti tou onomatoV sou kurie kai efulaxa ton nomon sou

56. auth egenhqh moi oti ta dikaiwmata sou exezhthsa

57. h# hq meriV mou kurie eipa fulaxasqai ton nomon sou

58. edehqhn tou proswpou sou en olh kardia mou elehson me kata to logion sou

59. dielogisamhn taV odouV sou kai epestreya touV podaV mou eiV ta marturia sou

60. htoimasqhn kai ouk etaracqhn tou fulaxasqai taV entolaV sou

61. scoinia amartwlwn perieplakhsan moi kai tou nomou sou ouk epelaqomhn

62. mesonuktion exhgeiromhn tou exomologeisqai soi epi ta krimata thV dikaiosunhV sou

63. metocoV egw eimi pantwn twn foboumenwn se kai twn fulassontwn taV entolaV sou

64. tou eleouV sou kurie plhrhV h gh ta dikaiwmata sou didaxon me

65. q# thq crhstothta epoihsaV meta tou doulou sou kurie kata ton logon sou

66. crhstothta kai paideian kai gnwsin didaxon me oti taiV entolaiV sou episteusa

67. pro tou me tapeinwqhnai egw eplhmmelhsa dia touto to logion sou efulaxa

68. crhstoV ei su kurie kai en th crhstothti sou didaxon me ta dikaiwmata sou

69. eplhqunqh ep' eme adikia uperhfanwn egw de en olh kardia mou exereunhsw taV entolaV sou

70. eturwqh wV gala h kardia autwn egw de ton nomon sou emelethsa

71. agaqon moi oti etapeinwsaV me opwV an maqw ta dikaiwmata sou

72. agaqon moi o nomoV tou stomatoV sou uper ciliadaV crusiou kai arguriou

73. i# iwq ai ceireV sou epoihsan me kai eplasan me sunetison me kai maqhsomai taV entolaV sou

74. oi foboumenoi se oyontai me kai eufranqhsontai oti eiV touV logouV sou ephlpisa

75. egnwn kurie oti dikaiosunh ta krimata sou kai alhqeia etapeinwsaV me

76. genhqhtw dh to eleoV sou tou parakalesai me kata to logion sou tw doulw sou

77. elqetwsan moi oi oiktirmoi sou kai zhsomai oti o nomoV sou meleth mou estin

78. aiscunqhtwsan uperhfanoi oti adikwV hnomhsan eiV eme egw de adoleschsw en taiV entolaiV sou

79. epistreyatwsan moi oi foboumenoi se kai oi ginwskonteV ta marturia sou

80. genhqhtw h kardia mou amwmoV en toiV dikaiwmasin sou opwV an mh aiscunqw

81. ia# caf ekleipei eiV to swthrion sou h yuch mou kai eiV ton logon sou ephlpisa

82. exelipon oi ofqalmoi mou eiV to logion sou legonteV pote parakaleseiV me

83. oti egenhqhn wV askoV en pacnh ta dikaiwmata sou ouk epelaqomhn

84. posai eisin ai hmerai tou doulou sou pote poihseiV moi ek twn katadiwkontwn me krisin

85. dihghsanto moi paranomoi adolesciaV all' ouc wV o nomoV sou kurie

86. pasai ai entolai sou alhqeia adikwV katediwxan me bohqhson moi

87. para bracu sunetelesan me en th gh egw de ouk egkatelipon taV entolaV sou

88. kata to eleoV sou zhson me kai fulaxw ta marturia tou stomatoV sou

89. ib# labd eiV ton aiwna kurie o logoV sou diamenei en tw ouranw

90. eiV genean kai genean h alhqeia sou eqemeliwsaV thn ghn kai diamenei

91. th diataxei sou diamenei h hmera oti ta sumpanta doula sa

92. ei mh oti o nomoV sou meleth mou estin tote an apwlomhn en th tapeinwsei mou

93. eiV ton aiwna ou mh epilaqwmai twn dikaiwmatwn sou oti en autoiV ezhsaV me kurie

94. soV eimi egw swson me oti ta dikaiwmata sou exezhthsa

95. eme upemeinan amartwloi tou apolesai me ta marturia sou sunhka

96. pashV sunteleiaV eidon peraV plateia h entolh sou sfodra

97. ig# mhm wV hgaphsa ton nomon sou kurie olhn thn hmeran meleth mou estin

98. uper touV ecqrouV mou esofisaV me thn entolhn sou oti eiV ton aiwna moi estin

99. uper pantaV touV didaskontaV me sunhka oti ta marturia sou meleth mou estin

100. uper presbuterouV sunhka oti taV entolaV sou exezhthsa

101. ek pashV odou ponhraV ekwlusa touV podaV mou opwV an fulaxw touV logouV sou

102. apo twn krimatwn sou ouk exeklina oti su enomoqethsaV moi

103. wV glukea tw laruggi mou ta logia sou uper meli kai khrion tw stomati mou

104. apo twn entolwn sou sunhka dia touto emishsa pasan odon adikiaV oti su enomoqethsaV moi

105. id# noun lucnoV toiV posin mou o logoV sou kai fwV taiV triboiV mou

106. omwmoka kai esthsa tou fulaxasqai ta krimata thV dikaiosunhV sou

107. etapeinwqhn ewV sfodra kurie zhson me kata ton logon sou

108. ta ekousia tou stomatoV mou eudokhson dh kurie kai ta krimata sou didaxon me

109. h yuch mou en taiV cersin mou dia pantoV kai tou nomou sou ouk epelaqomhn

110. eqento amartwloi pagida moi kai ek twn entolwn sou ouk eplanhqhn

111. eklhronomhsa ta marturia sou eiV ton aiwna oti agalliama thV kardiaV mou eisin

112. eklina thn kardian mou tou poihsai ta dikaiwmata sou eiV ton aiwna di' antameiyin

113. ie# samc paranomouV emishsa kai ton nomon sou hgaphsa

114. bohqoV mou kai antilhmptwr mou ei su eiV ton logon sou ephlpisa

115. ekklinate ap' emou ponhreuomenoi kai exereunhsw taV entolaV tou qeou mou

116. antilabou mou kata to logion sou kai zhsomai kai mh kataiscunhV me apo thV prosdokiaV mou

117. bohqhson moi kai swqhsomai kai melethsw en toiV dikaiwmasin sou dia pantoV

118. exoudenwsaV pantaV touV apostatountaV apo twn dikaiwmatwn sou oti adikon to enqumhma autwn

119. parabainontaV elogisamhn pantaV touV amartwlouV thV ghV dia touto hgaphsa ta marturia sou dia pantoV

120. kaqhlwson ek tou fobou sou taV sarkaV mou apo gar twn krimatwn sou efobhqhn

121. iv# ain epoihsa krima kai dikaiosunhn mh paradwV me toiV adikousin me

122. ekdexai ton doulon sou eiV agaqon mh sukofanthsatwsan me uperhfanoi

123. oi ofqalmoi mou exelipon eiV to swthrion sou kai eiV to logion thV dikaiosunhV sou

124. poihson meta tou doulou sou kata to eleoV sou kai ta dikaiwmata sou didaxon me

125. douloV sou eimi egw sunetison me kai gnwsomai ta marturia sou

126. kairoV tou poihsai tw kuriw dieskedasan ton nomon sou

127. dia touto hgaphsa taV entolaV sou uper crusion kai topazion

128. dia touto proV pasaV taV entolaV sou katwrqoumhn pasan odon adikon emishsa

129. iz# fh qaumasta ta marturia sou dia touto exhreunhsen auta h yuch mou

130. h dhlwsiV twn logwn sou fwtiei kai sunetiei nhpiouV

131. to stoma mou hnoixa kai eilkusa pneuma oti taV entolaV sou epepoqoun

132. epibleyon ep' eme kai elehson me kata to krima twn agapwntwn to onoma sou

133. ta diabhmata mou kateuqunon kata to logion sou kai mh katakurieusatw mou pasa anomia

134. lutrwsai me apo sukofantiaV anqrwpwn kai fulaxw taV entolaV sou

135. to proswpon sou epifanon epi ton doulon sou kai didaxon me ta dikaiwmata sou

136. diexodouV udatwn katebhsan oi ofqalmoi mou epei ouk efulaxan ton nomon sou

137. ih# sadh dikaioV ei kurie kai euqhV h krisiV sou

138. eneteilw dikaiosunhn ta marturia sou kai alhqeian sfodra

139. exethxen me o zhloV tou oikou sou oti epelaqonto twn logwn sou oi ecqroi mou

140. pepurwmenon to logion sou sfodra kai o douloV sou hgaphsen auto

141. newteroV eimi egw kai exoudenwmenoV ta dikaiwmata sou ouk epelaqomhn

142. h dikaiosunh sou dikaiosunh eiV ton aiwna kai o nomoV sou alhqeia

143. qliyiV kai anagkh eurosan me ai entolai sou meleth mou

144. dikaiosunh ta marturia sou eiV ton aiwna sunetison me kai zhsomai

145. iq# kwf ekekraxa en olh kardia mou epakouson mou kurie ta dikaiwmata sou ekzhthsw

146. ekekraxa se swson me kai fulaxw ta marturia sou

147. proefqasa en awria kai ekekraxa eiV touV logouV sou ephlpisa

148. proefqasan oi ofqalmoi mou proV orqron tou meletan ta logia sou

149. thV fwnhV mou akouson kurie kata to eleoV sou kata to krima sou zhson me

150. proshggisan oi katadiwkonteV me anomia apo de tou nomou sou emakrunqhsan

151. egguV ei su kurie kai pasai ai entolai sou alhqeia

152. kat' arcaV egnwn ek twn marturiwn sou oti eiV ton aiwna eqemeliwsaV auta

153. k# rhV ide thn tapeinwsin mou kai exelou me oti ton nomon sou ouk epelaqomhn

154. krinon thn krisin mou kai lutrwsai me dia ton logon sou zhson me

155. makran apo amartwlwn swthria oti ta dikaiwmata sou ouk exezhthsan

156. oi oiktirmoi sou polloi kurie kata to krima sou zhson me

157. polloi oi ekdiwkonteV me kai ekqlibonteV me ek twn marturiwn sou ouk exeklina

158. eidon asunqetountaV kai exethkomhn oti ta logia sou ouk efulaxanto

159. ide oti taV entolaV sou hgaphsa kurie en tw eleei sou zhson me

160. arch twn logwn sou alhqeia kai eiV ton aiwna panta ta krimata thV dikaiosunhV sou

161. ka# sen arconteV katediwxan me dwrean kai apo twn logwn sou edeiliasen h kardia mou

162. agalliasomai egw epi ta logia sou wV o euriskwn skula polla

163. adikian emishsa kai ebdeluxamhn ton de nomon sou hgaphsa

164. eptakiV thV hmeraV hnesa soi epi ta krimata thV dikaiosunhV sou

165. eirhnh pollh toiV agapwsin ton nomon sou kai ouk estin autoiV skandalon

166. prosedokwn to swthrion sou kurie kai taV entolaV sou hgaphsa

167. efulaxen h yuch mou ta marturia sou kai hgaphsen auta sfodra

168. efulaxa taV entolaV sou kai ta marturia sou oti pasai ai odoi mou enantion sou kurie

169. kb# qau eggisatw h dehsiV mou enwpion sou kurie kata to logion sou sunetison me

170. eiselqoi to axiwma mou enwpion sou kata to logion sou rusai me

171. exereuxainto ta ceilh mou umnon otan didaxhV me ta dikaiwmata sou

172. fqegxaito h glwssa mou to logion sou oti pasai ai entolai sou dikaiosunh

173. genesqw h ceir sou tou swsai me oti taV entolaV sou hretisamhn

174. epepoqhsa to swthrion sou kurie kai o nomoV sou meleth mou estin

175. zhsetai h yuch mou kai ainesei se kai ta krimata sou bohqhsei moi

176. eplanhqhn wV probaton apolwloV zhthson ton doulon sou oti taV entolaV sou ouk epelaqomhn

“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina