1. eiV to teloV tw paidi kuriou tw dauid a elalhsen tw kuriw touV logouV thV wdhV tauthV en hmera h errusato auton kurioV ek ceiroV pantwn twn ecqrwn autou kai ek ceiroV saoul

2. kai eipen agaphsw se kurie h iscuV mou

3. kurioV sterewma mou kai katafugh mou kai rusthV mou o qeoV mou bohqoV mou kai elpiw ep' auton uperaspisthV mou kai keraV swthriaV mou antilhmptwr mou

4. ainwn epikalesomai kurion kai ek twn ecqrwn mou swqhsomai

5. periescon me wdineV qanatou kai ceimarroi anomiaV exetaraxan me

6. wdineV adou periekuklwsan me proefqasan me pagideV qanatou

7. kai en tw qlibesqai me epekalesamhn ton kurion kai proV ton qeon mou ekekraxa hkousen ek naou agiou autou fwnhV mou kai h kraugh mou enwpion autou eiseleusetai eiV ta wta autou

8. kai esaleuqh kai entromoV egenhqh h gh kai ta qemelia twn orewn etaracqhsan kai esaleuqhsan oti wrgisqh autoiV o qeoV

9. anebh kapnoV en orgh autou kai pur apo proswpou autou kateflogisen anqrakeV anhfqhsan ap' autou

10. kai eklinen ouranon kai katebh kai gnofoV upo touV podaV autou

11. kai epebh epi ceroubin kai epetasqh epetasqh epi pterugwn anemwn

12. kai eqeto skotoV apokrufhn autou kuklw autou h skhnh autou skoteinon udwr en nefelaiV aerwn

13. apo thV thlaughsewV enwpion autou ai nefelai dihlqon calaza kai anqrakeV puroV

14. kai ebronthsen ex ouranou kurioV kai o uyistoV edwken fwnhn autou

15. kai exapesteilen belh kai eskorpisen autouV kai astrapaV eplhqunen kai sunetaraxen autouV

16. kai wfqhsan ai phgai twn udatwn kai anekalufqh ta qemelia thV oikoumenhV apo epitimhsewV sou kurie apo empneusewV pneumatoV orghV sou

17. exapesteilen ex uyouV kai elaben me proselabeto me ex udatwn pollwn

18. rusetai me ex ecqrwn mou dunatwn kai ek twn misountwn me oti esterewqhsan uper eme

19. proefqasan me en hmera kakwsewV mou kai egeneto kurioV antisthrigma mou

20. kai exhgagen me eiV platusmon rusetai me oti hqelhsen me rusetai me ex ecqrwn mou dunatwn kai ek twn misountwn me

21. kai antapodwsei moi kurioV kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn kaqariothta twn ceirwn mou antapodwsei moi

22. oti efulaxa taV odouV kuriou kai ouk hsebhsa apo tou qeou mou

23. oti panta ta krimata autou enwpion mou kai ta dikaiwmata autou ouk apesthsa ap' emou

24. kai esomai amwmoV met' autou kai fulaxomai apo thV anomiaV mou

25. kai antapodwsei moi kurioV kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn kaqariothta twn ceirwn mou enwpion twn ofqalmwn autou

26. meta osiou osiwqhsh kai meta androV aqwou aqwoV esh

27. kai meta eklektou eklektoV esh kai meta streblou diastreyeiV

28. oti su laon tapeinon swseiV kai ofqalmouV uperhfanwn tapeinwseiV

29. oti su fwtieiV lucnon mou kurie o qeoV mou fwtieiV to skotoV mou

30. oti en soi rusqhsomai apo peirathriou kai en tw qew mou uperbhsomai teicoV

31. o qeoV mou amwmoV h odoV autou ta logia kuriou pepurwmena uperaspisthV estin pantwn twn elpizontwn ep' auton

32. oti tiV qeoV plhn tou kuriou kai tiV qeoV plhn tou qeou hmwn

33. o qeoV o perizwnnuwn me dunamin kai eqeto amwmon thn odon mou

34. o katartizomenoV touV podaV mou wV elafou kai epi ta uyhla istwn me

35. didaskwn ceiraV mou eiV polemon kai eqou toxon calkoun touV bracionaV mou

36. kai edwkaV moi uperaspismon swthriaV mou kai h dexia sou antelabeto mou kai h paideia sou anwrqwsen me eiV teloV kai h paideia sou auth me didaxei

37. eplatunaV ta diabhmata mou upokatw mou kai ouk hsqenhsan ta icnh mou

38. katadiwxw touV ecqrouV mou kai katalhmyomai autouV kai ouk apostrafhsomai ewV an eklipwsin

39. ekqliyw autouV kai ou mh dunwntai sthnai pesountai upo touV podaV mou

40. kai periezwsaV me dunamin eiV polemon sunepodisaV pantaV touV epanistanomenouV ep' eme upokatw mou

41. kai touV ecqrouV mou edwkaV moi nwton kai touV misountaV me exwleqreusaV

42. ekekraxan kai ouk hn o swzwn proV kurion kai ouk eishkousen autwn

43. kai leptunw autouV wV coun kata proswpon anemou wV phlon plateiwn leanw autouV

44. rush me ex antilogiwn laou katasthseiV me eiV kefalhn eqnwn laoV on ouk egnwn edouleusen moi

45. eiV akohn wtiou uphkousen moi uioi allotrioi eyeusanto moi

46. uioi allotrioi epalaiwqhsan kai ecwlanan apo twn tribwn autwn

47. zh kurioV kai euloghtoV o qeoV mou kai uywqhtw o qeoV thV swthriaV mou

48. o qeoV o didouV ekdikhseiV emoi kai upotaxaV laouV up' eme

49. o rusthV mou ex ecqrwn mou orgilwn apo twn epanistanomenwn ep' eme uywseiV me apo androV adikou rush me

50. dia touto exomologhsomai soi en eqnesin kurie kai tw onomati sou yalw

51. megalunwn taV swthriaV tou basilewV autou kai poiwn eleoV tw cristw autou tw dauid kai tw spermati autou ewV aiwnoV

“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina