1. yalmoV tw dauid proV se kurie hra thn yuchn mou o qeoV mou

2. epi soi pepoiqa mh kataiscunqeihn mhde katagelasatwsan mou oi ecqroi mou

3. kai gar panteV oi upomenonteV se ou mh kataiscunqwsin aiscunqhtwsan panteV oi anomounteV dia kenhV

4. taV odouV sou kurie gnwrison moi kai taV tribouV sou didaxon me

5. odhghson me epi thn alhqeian sou kai didaxon me oti su ei o qeoV o swthr mou kai se upemeina olhn thn hmeran

6. mnhsqhti twn oiktirmwn sou kurie kai ta eleh sou oti apo tou aiwnoV eisin

7. amartiaV neothtoV mou kai agnoiaV mou mh mnhsqhV kata to eleoV sou mnhsqhti mou su eneka thV crhstothtoV sou kurie

8. crhstoV kai euqhV o kurioV dia touto nomoqethsei amartanontaV en odw

9. odhghsei praeiV en krisei didaxei praeiV odouV autou

10. pasai ai odoi kuriou eleoV kai alhqeia toiV ekzhtousin thn diaqhkhn autou kai ta marturia autou

11. eneka tou onomatoV sou kurie kai ilash th amartia mou pollh gar estin

12. tiV estin anqrwpoV o foboumenoV ton kurion nomoqethsei autw en odw h hretisato

13. h yuch autou en agaqoiV aulisqhsetai kai to sperma autou klhronomhsei ghn

14. krataiwma kurioV twn foboumenwn auton kai to onoma kuriou twn foboumenwn auton kai h diaqhkh autou tou dhlwsai autoiV

15. oi ofqalmoi mou dia pantoV proV ton kurion oti autoV ekspasei ek pagidoV touV podaV mou

16. epibleyon ep' eme kai elehson me oti monogenhV kai ptwcoV eimi egw

17. ai qliyeiV thV kardiaV mou eplatunqhsan ek twn anagkwn mou exagage me

18. ide thn tapeinwsin mou kai ton kopon mou kai afeV pasaV taV amartiaV mou

19. ide touV ecqrouV mou oti eplhqunqhsan kai misoV adikon emishsan me

20. fulaxon thn yuchn mou kai rusai me mh kataiscunqeihn oti hlpisa epi se

21. akakoi kai euqeiV ekollwnto moi oti upemeina se kurie

22. lutrwsai o qeoV ton israhl ek paswn twn qliyewn autou

“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina