1. eiV to teloV uper thV antilhmyewV thV ewqinhV yalmoV tw dauid

2. o qeoV o qeoV mou prosceV moi ina ti egkatelipeV me makran apo thV swthriaV mou oi logoi twn paraptwmatwn mou

3. o qeoV mou kekraxomai hmeraV kai ouk eisakoush kai nuktoV kai ouk eiV anoian emoi

4. su de en agioiV katoikeiV o epainoV israhl

5. epi soi hlpisan oi patereV hmwn hlpisan kai errusw autouV

6. proV se ekekraxan kai eswqhsan epi soi hlpisan kai ou kathscunqhsan

7. egw de eimi skwlhx kai ouk anqrwpoV oneidoV anqrwpou kai exoudenhma laou

8. panteV oi qewrounteV me exemukthrisan me elalhsan en ceilesin ekinhsan kefalhn

9. hlpisen epi kurion rusasqw auton swsatw auton oti qelei auton

10. oti su ei o ekspasaV me ek gastroV h elpiV mou apo mastwn thV mhtroV mou

11. epi se eperrifhn ek mhtraV ek koiliaV mhtroV mou qeoV mou ei su

12. mh aposthV ap' emou oti qliyiV egguV oti ouk estin o bohqwn

13. periekuklwsan me moscoi polloi tauroi pioneV periescon me

14. hnoixan ep' eme to stoma autwn wV lewn o arpazwn kai wruomenoV

15. wsei udwr execuqhn kai dieskorpisqh panta ta osta mou egenhqh h kardia mou wsei khroV thkomenoV en mesw thV koiliaV mou

16. exhranqh wV ostrakon h iscuV mou kai h glwssa mou kekollhtai tw laruggi mou kai eiV coun qanatou kathgageV me

17. oti ekuklwsan me kuneV polloi sunagwgh ponhreuomenwn periescon me wruxan ceiraV mou kai podaV

18. exhriqmhsa panta ta osta mou autoi de katenohsan kai epeidon me

19. diemerisanto ta imatia mou eautoiV kai epi ton imatismon mou ebalon klhron

20. su de kurie mh makrunhV thn bohqeian mou eiV thn antilhmyin mou prosceV

21. rusai apo romfaiaV thn yuchn mou kai ek ceiroV kunoV thn monogenh mou

22. swson me ek stomatoV leontoV kai apo keratwn monokerwtwn thn tapeinwsin mou

23. dihghsomai to onoma sou toiV adelfoiV mou en mesw ekklhsiaV umnhsw se

24. oi foboumenoi kurion ainesate auton apan to sperma iakwb doxasate auton fobhqhtwsan auton apan to sperma israhl

25. oti ouk exoudenwsen oude proswcqisen th dehsei tou ptwcou oude apestreyen to proswpon autou ap' emou kai en tw kekragenai me proV auton eishkousen mou

26. para sou o epainoV mou en ekklhsia megalh taV eucaV mou apodwsw enwpion twn foboumenwn auton

27. fagontai penhteV kai emplhsqhsontai kai ainesousin kurion oi ekzhtounteV auton zhsontai ai kardiai autwn eiV aiwna aiwnoV

28. mnhsqhsontai kai epistrafhsontai proV kurion panta ta perata thV ghV kai proskunhsousin enwpion sou pasai ai patriai twn eqnwn

29. oti tou kuriou h basileia kai autoV despozei twn eqnwn

30. efagon kai prosekunhsan panteV oi pioneV thV ghV enwpion autou propesountai panteV oi katabainonteV eiV thn ghn kai h yuch mou autw zh

31. kai to sperma mou douleusei autw anaggelhsetai tw kuriw genea h ercomenh

32. kai anaggelousin thn dikaiosunhn autou law tw tecqhsomenw oti epoihsen o kurioV

“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina