1. eiV to teloV sunesewV tw dauid

2. en tw elqein dwhk ton idoumaion kai anaggeilai tw saoul kai eipein autw hlqen dauid eiV ton oikon abimelec

3. ti egkauca en kakia o dunatoV anomian olhn thn hmeran

4. adikian elogisato h glwssa sou wsei xuron hkonhmenon epoihsaV dolon

5. hgaphsaV kakian uper agaqwsunhn adikian uper to lalhsai dikaiosunhn diayalma

6. hgaphsaV panta ta rhmata katapontismou glwssan dolian

7. dia touto o qeoV kaqelei se eiV teloV ektilai se kai metanasteusai se apo skhnwmatoV kai to rizwma sou ek ghV zwntwn diayalma

8. kai oyontai dikaioi kai fobhqhsontai kai ep' auton gelasontai kai erousin

9. idou anqrwpoV oV ouk eqeto ton qeon bohqon autou all' ephlpisen epi to plhqoV tou ploutou autou kai edunamwqh epi th mataiothti autou

10. egw de wsei elaia katakarpoV en tw oikw tou qeou hlpisa epi to eleoV tou qeou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

11. exomologhsomai soi eiV ton aiwna oti epoihsaV kai upomenw to onoma sou oti crhston enantion twn osiwn sou

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina