1. tw dauid epi twn potamwn babulwnoV ekei ekaqisamen kai eklausamen en tw mnhsqhnai hmaV thV siwn

2. epi taiV iteaiV en mesw authV ekremasamen ta organa hmwn

3. oti ekei ephrwthsan hmaV oi aicmalwteusanteV hmaV logouV wdwn kai oi apagagonteV hmaV umnon asate hmin ek twn wdwn siwn

4. pwV aswmen thn wdhn kuriou epi ghV allotriaV

5. ean epilaqwmai sou ierousalhm epilhsqeih h dexia mou

6. kollhqeih h glwssa mou tw laruggi mou ean mh sou mnhsqw ean mh proanataxwmai thn ierousalhm en arch thV eufrosunhV mou

7. mnhsqhti kurie twn uiwn edwm thn hmeran ierousalhm twn legontwn ekkenoute ekkenoute ewV o qemelioV en auth

8. qugathr babulwnoV h talaipwroV makarioV oV antapodwsei soi to antapodoma sou o antapedwkaV hmin

9. makarioV oV krathsei kai edafiei ta nhpia sou proV thn petran

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina