1. sunesewV tw asaf prosecete laoV mou ton nomon mou klinate to ouV umwn eiV ta rhmata tou stomatoV mou

2. anoixw en parabolaiV to stoma mou fqegxomai problhmata ap' archV

3. osa hkousamen kai egnwmen auta kai oi patereV hmwn dihghsanto hmin

4. ouk ekrubh apo twn teknwn autwn eiV genean eteran apaggellonteV taV aineseiV tou kuriou kai taV dunasteiaV autou kai ta qaumasia autou a epoihsen

5. kai anesthsen marturion en iakwb kai nomon eqeto en israhl osa eneteilato toiV patrasin hmwn tou gnwrisai auta toiV uioiV autwn

6. opwV an gnw genea etera uioi oi tecqhsomenoi kai anasthsontai kai apaggelousin auta toiV uioiV autwn

7. ina qwntai epi ton qeon thn elpida autwn kai mh epilaqwntai twn ergwn tou qeou kai taV entolaV autou ekzhthsousin

8. ina mh genwntai wV oi patereV autwn genea skolia kai parapikrainousa genea htiV ou kathuqunen thn kardian authV kai ouk epistwqh meta tou qeou to pneuma authV

9. uioi efraim enteinonteV kai ballonteV toxoiV estrafhsan en hmera polemou

10. ouk efulaxan thn diaqhkhn tou qeou kai en tw nomw autou ouk hqelon poreuesqai

11. kai epelaqonto twn euergesiwn autou kai twn qaumasiwn autou wn edeixen autoiV

12. enantion twn paterwn autwn a epoihsen qaumasia en gh aiguptw en pediw tanewV

13. dierrhxen qalassan kai dihgagen autouV esthsen udata wsei askon

14. kai wdhghsen autouV en nefelh hmeraV kai olhn thn nukta en fwtismw puroV

15. dierrhxen petran en erhmw kai epotisen autouV wV en abussw pollh

16. kai exhgagen udwr ek petraV kai kathgagen wV potamouV udata

17. kai proseqento eti tou amartanein autw parepikranan ton uyiston en anudrw

18. kai exepeirasan ton qeon en taiV kardiaiV autwn tou aithsai brwmata taiV yucaiV autwn

19. kai katelalhsan tou qeou kai eipan mh dunhsetai o qeoV etoimasai trapezan en erhmw

20. epei epataxen petran kai erruhsan udata kai ceimarroi kateklusqhsan mh kai arton dunatai dounai h etoimasai trapezan tw law autou

21. dia touto hkousen kurioV kai anebaleto kai pur anhfqh en iakwb kai orgh anebh epi ton israhl

22. oti ouk episteusan en tw qew oude hlpisan epi to swthrion autou

23. kai eneteilato nefelaiV uperanwqen kai quraV ouranou anewxen

24. kai ebrexen autoiV manna fagein kai arton ouranou edwken autoiV

25. arton aggelwn efagen anqrwpoV episitismon apesteilen autoiV eiV plhsmonhn

26. aphren noton ex ouranou kai ephgagen en th dunasteia autou liba

27. kai ebrexen ep' autouV wsei coun sarkaV kai wsei ammon qalasswn peteina pterwta

28. kai epepeson eiV meson thV parembolhV autwn kuklw twn skhnwmatwn autwn

29. kai efagosan kai eneplhsqhsan sfodra kai thn epiqumian autwn hnegken autoiV

30. ouk esterhqhsan apo thV epiqumiaV autwn eti thV brwsewV autwn oushV en tw stomati autwn

31. kai orgh tou qeou anebh ep' autouV kai apekteinen en toiV piosin autwn kai touV eklektouV tou israhl sunepodisen

32. en pasin toutoiV hmarton eti kai ouk episteusan en toiV qaumasioiV autou

33. kai exelipon en mataiothti ai hmerai autwn kai ta eth autwn meta spoudhV

34. otan apektennen autouV exezhtoun auton kai epestrefon kai wrqrizon proV ton qeon

35. kai emnhsqhsan oti o qeoV bohqoV autwn estin kai o qeoV o uyistoV lutrwthV autwn estin

36. kai hpathsan auton en tw stomati autwn kai th glwssh autwn eyeusanto autw

37. h de kardia autwn ouk euqeia met' autou oude epistwqhsan en th diaqhkh autou

38. autoV de estin oiktirmwn kai ilasetai taiV amartiaiV autwn kai ou diafqerei kai plhqunei tou apostreyai ton qumon autou kai ouci ekkausei pasan thn orghn autou

39. kai emnhsqh oti sarx eisin pneuma poreuomenon kai ouk epistrefon

40. posakiV parepikranan auton en th erhmw parwrgisan auton en gh anudrw

41. kai epestreyan kai epeirasan ton qeon kai ton agion tou israhl parwxunan

42. ouk emnhsqhsan thV ceiroV autou hmeraV hV elutrwsato autouV ek ceiroV qlibontoV

43. wV eqeto en aiguptw ta shmeia autou kai ta terata autou en pediw tanewV

44. kai metestreyen eiV aima touV potamouV autwn kai ta ombrhmata autwn opwV mh piwsin

45. exapesteilen eiV autouV kunomuian kai katefagen autouV kai batracon kai diefqeiren autouV

46. kai edwken th erusibh ton karpon autwn kai touV ponouV autwn th akridi

47. apekteinen en calazh thn ampelon autwn kai taV sukaminouV autwn en th pacnh

48. kai paredwken eiV calazan ta kthnh autwn kai thn uparxin autwn tw puri

49. exapesteilen eiV autouV orghn qumou autou qumon kai orghn kai qliyin apostolhn di' aggelwn ponhrwn

50. wdopoihsen tribon th orgh autou ouk efeisato apo qanatou twn yucwn autwn kai ta kthnh autwn eiV qanaton sunekleisen

51. kai epataxen pan prwtotokon en aiguptw aparchn twn ponwn autwn en toiV skhnwmasi cam

52. kai aphren wV probata ton laon autou kai anhgagen autouV wV poimnion en erhmw

53. kai wdhghsen autouV en elpidi kai ouk edeiliasan kai touV ecqrouV autwn ekaluyen qalassa

54. kai eishgagen autouV eiV orion agiasmatoV autou oroV touto o ekthsato h dexia autou

55. kai exebalen apo proswpou autwn eqnh kai eklhrodothsen autouV en scoiniw klhrodosiaV kai kateskhnwsen en toiV skhnwmasin autwn taV fulaV tou israhl

56. kai epeirasan kai parepikranan ton qeon ton uyiston kai ta marturia autou ouk efulaxanto

57. kai apestreyan kai hsunqethsan kaqwV kai oi patereV autwn kai metestrafhsan eiV toxon streblon

58. kai parwrgisan auton en toiV bounoiV autwn kai en toiV gluptoiV autwn parezhlwsan auton

59. hkousen o qeoV kai upereiden kai exoudenwsen sfodra ton israhl

60. kai apwsato thn skhnhn shlwm skhnwma autou ou kateskhnwsen en anqrwpoiV

61. kai paredwken eiV aicmalwsian thn iscun autwn kai thn kallonhn autwn eiV ceiraV ecqrou

62. kai sunekleisen eiV romfaian ton laon autou kai thn klhronomian autou upereiden

63. touV neaniskouV autwn katefagen pur kai ai parqenoi autwn ouk epenqhqhsan

64. oi iereiV autwn en romfaia epesan kai ai chrai autwn ou klausqhsontai

65. kai exhgerqh wV o upnwn kurioV wV dunatoV kekraipalhkwV ex oinou

66. kai epataxen touV ecqrouV autou eiV ta opisw oneidoV aiwnion edwken autoiV

67. kai apwsato to skhnwma iwshf kai thn fulhn efraim ouk exelexato

68. kai exelexato thn fulhn iouda to oroV to siwn o hgaphsen

69. kai wkodomhsen wV monokerwtwn to agiasma autou en th gh eqemeliwsen authn eiV ton aiwna

70. kai exelexato dauid ton doulon autou kai anelaben auton ek twn poimniwn twn probatwn

71. exopisqen twn loceuomenwn elaben auton poimainein iakwb ton laon autou kai israhl thn klhronomian autou

72. kai epoimanen autouV en th akakia thV kardiaV autou kai en taiV sunesesi twn ceirwn autou wdhghsen autouV

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina