1. eiV to teloV toiV uioiV kore eiV sunesin yalmoV

2. o qeoV en toiV wsin hmwn hkousamen oi patereV hmwn anhggeilan hmin ergon o eirgasw en taiV hmeraiV autwn en hmeraiV arcaiaiV

3. h ceir sou eqnh exwleqreusen kai katefuteusaV autouV ekakwsaV laouV kai exebaleV autouV

4. ou gar en th romfaia autwn eklhronomhsan ghn kai o braciwn autwn ouk eswsen autouV all' h dexia sou kai o braciwn sou kai o fwtismoV tou proswpou sou oti eudokhsaV en autoiV

5. su ei autoV o basileuV mou kai o qeoV mou o entellomenoV taV swthriaV iakwb

6. en soi touV ecqrouV hmwn keratioumen kai en tw onomati sou exouqenwsomen touV epanistanomenouV hmin

7. ou gar epi tw toxw mou elpiw kai h romfaia mou ou swsei me

8. eswsaV gar hmaV ek twn qlibontwn hmaV kai touV misountaV hmaV kathscunaV

9. en tw qew epainesqhsomeqa olhn thn hmeran kai en tw onomati sou exomologhsomeqa eiV ton aiwna diayalma

10. nuni de apwsw kai kathscunaV hmaV kai ouk exeleush en taiV dunamesin hmwn

11. apestreyaV hmaV eiV ta opisw para touV ecqrouV hmwn kai oi misounteV hmaV dihrpazon eautoiV

12. edwkaV hmaV wV probata brwsewV kai en toiV eqnesin diespeiraV hmaV

13. apedou ton laon sou aneu timhV kai ouk hn plhqoV en toiV allagmasin autwn

14. eqou hmaV oneidoV toiV geitosin hmwn mukthrismon kai katagelwta toiV kuklw hmwn

15. eqou hmaV eiV parabolhn en toiV eqnesin kinhsin kefalhV en toiV laoiV

16. olhn thn hmeran h entroph mou katenantion mou estin kai h aiscunh tou proswpou mou ekaluyen me

17. apo fwnhV oneidizontoV kai paralalountoV apo proswpou ecqrou kai ekdiwkontoV

18. tauta panta hlqen ef' hmaV kai ouk epelaqomeqa sou kai ouk hdikhsamen en diaqhkh sou

19. kai ouk apesth eiV ta opisw h kardia hmwn kai exeklinaV taV tribouV hmwn apo thV odou sou

20. oti etapeinwsaV hmaV en topw kakwsewV kai epekaluyen hmaV skia qanatou

21. ei epelaqomeqa tou onomatoV tou qeou hmwn kai ei diepetasamen ceiraV hmwn proV qeon allotrion

22. ouci o qeoV ekzhthsei tauta autoV gar ginwskei ta krufia thV kardiaV

23. oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran elogisqhmen wV probata sfaghV

24. exegerqhti ina ti upnoiV kurie anasthqi kai mh apwsh eiV teloV

25. ina ti to proswpon sou apostrefeiV epilanqanh thV ptwceiaV hmwn kai thV qliyewV hmwn

26. oti etapeinwqh eiV coun h yuch hmwn ekollhqh eiV ghn h gasthr hmwn

27. anasta kurie bohqhson hmin kai lutrwsai hmaV eneken tou onomatoV sou

“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina