1. allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

2. tiV lalhsei taV dunasteiaV tou kuriou akoustaV poihsei pasaV taV aineseiV autou

3. makarioi oi fulassonteV krisin kai poiounteV dikaiosunhn en panti kairw

4. mnhsqhti hmwn kurie en th eudokia tou laou sou episkeyai hmaV en tw swthriw sou

5. tou idein en th crhstothti twn eklektwn sou tou eufranqhnai en th eufrosunh tou eqnouV sou tou epaineisqai meta thV klhronomiaV sou

6. hmartomen meta twn paterwn hmwn hnomhsamen hdikhsamen

7. oi patereV hmwn en aiguptw ou sunhkan ta qaumasia sou ouk emnhsqhsan tou plhqouV tou eleouV sou kai parepikranan anabainonteV en th eruqra qalassh

8. kai eswsen autouV eneken tou onomatoV autou tou gnwrisai thn dunasteian autou

9. kai epetimhsen th eruqra qalassh kai exhranqh kai wdhghsen autouV en abussw wV en erhmw

10. kai eswsen autouV ek ceiroV misountwn kai elutrwsato autouV ek ceiroV ecqrou

11. kai ekaluyen udwr touV qlibontaV autouV eiV ex autwn ouc upeleifqh

12. kai episteusan en toiV logoiV autou kai hsan thn ainesin autou

13. etacunan epelaqonto twn ergwn autou ouc upemeinan thn boulhn autou

14. kai epequmhsan epiqumian en th erhmw kai epeirasan ton qeon en anudrw

15. kai edwken autoiV to aithma autwn kai exapesteilen plhsmonhn eiV taV yucaV autwn

16. kai parwrgisan mwushn en th parembolh kai aarwn ton agion kuriou

17. hnoicqh h gh kai katepien daqan kai ekaluyen epi thn sunagwghn abirwn

18. kai exekauqh pur en th sunagwgh autwn flox kateflexen amartwlouV

19. kai epoihsan moscon en cwrhb kai prosekunhsan tw gluptw

20. kai hllaxanto thn doxan autwn en omoiwmati moscou esqontoV corton

21. epelaqonto tou qeou tou swzontoV autouV tou poihsantoV megala en aiguptw

22. qaumasta en gh cam fobera epi qalasshV eruqraV

23. kai eipen tou exoleqreusai autouV ei mh mwushV o eklektoV autou esth en th qrausei enwpion autou tou apostreyai thn orghn autou tou mh exoleqreusai

24. kai exoudenwsan ghn epiqumhthn ouk episteusan tw logw autou

25. kai egoggusan en toiV skhnwmasin autwn ouk eishkousan thV fwnhV kuriou

26. kai ephren thn ceira autou autoiV tou katabalein autouV en th erhmw

27. kai tou katabalein to sperma autwn en toiV eqnesin kai diaskorpisai autouV en taiV cwraiV

28. kai etelesqhsan tw beelfegwr kai efagon qusiaV nekrwn

29. kai parwxunan auton en toiV epithdeumasin autwn kai eplhqunqh en autoiV h ptwsiV

30. kai esth fineeV kai exilasato kai ekopasen h qrausiV

31. kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn eiV genean kai genean ewV tou aiwnoV

32. kai parwrgisan auton ef' udatoV antilogiaV kai ekakwqh mwushV di' autouV

33. oti parepikranan to pneuma autou kai diesteilen en toiV ceilesin autou

34. ouk exwleqreusan ta eqnh a eipen kurioV autoiV

35. kai emighsan en toiV eqnesin kai emaqon ta erga autwn

36. kai edouleusan toiV gluptoiV autwn kai egenhqh autoiV eiV skandalon

37. kai equsan touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn toiV daimonioiV

38. kai execean aima aqwon aima uiwn autwn kai qugaterwn wn equsan toiV gluptoiV canaan kai efonoktonhqh h gh en toiV aimasin

39. kai emianqh en toiV ergoiV autwn kai eporneusan en toiV epithdeumasin autwn

40. kai wrgisqh qumw kurioV epi ton laon autou kai ebdeluxato thn klhronomian autou

41. kai paredwken autouV eiV ceiraV eqnwn kai ekurieusan autwn oi misounteV autouV

42. kai eqliyan autouV oi ecqroi autwn kai etapeinwqhsan upo taV ceiraV autwn

43. pleonakiV errusato autouV autoi de parepikranan auton en th boulh autwn kai etapeinwqhsan en taiV anomiaiV autwn

44. kai eiden en tw qlibesqai autouV en tw auton eisakousai thV dehsewV autwn

45. kai emnhsqh thV diaqhkhV autou kai metemelhqh kata to plhqoV tou eleouV autou

46. kai edwken autouV eiV oiktirmouV enantion pantwn twn aicmalwtisantwn autouV

47. swson hmaV kurie o qeoV hmwn kai episunagage hmaV ek twn eqnwn tou exomologhsasqai tw onomati tw agiw sou tou egkaucasqai en th ainesei sou

48. euloghtoV kurioV o qeoV israhl apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV kai erei paV o laoV genoito genoito

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina