1. eiV to teloV uper idiqoun tw asaf yalmoV

2. fwnh mou proV kurion ekekraxa fwnh mou proV ton qeon kai prosescen moi

3. en hmera qliyewV mou ton qeon exezhthsa taiV cersin mou nuktoV enantion autou kai ouk hpathqhn aphnhnato paraklhqhnai h yuch mou

4. emnhsqhn tou qeou kai eufranqhn hdoleschsa kai wligoyuchsen to pneuma mou diayalma

5. prokatelabonto fulakaV oi ofqalmoi mou etaracqhn kai ouk elalhsa

6. dielogisamhn hmeraV arcaiaV kai eth aiwnia emnhsqhn kai emelethsa

7. nuktoV meta thV kardiaV mou hdolescoun kai eskallen to pneuma mou

8. mh eiV touV aiwnaV apwsetai kurioV kai ou prosqhsei tou eudokhsai eti

9. h eiV teloV to eleoV autou apokoyei apo geneaV eiV genean

10. h epilhsetai tou oiktirhsai o qeoV h sunexei en th orgh autou touV oiktirmouV autou diayalma

11. kai eipa nun hrxamhn auth h alloiwsiV thV dexiaV tou uyistou

12. emnhsqhn twn ergwn kuriou oti mnhsqhsomai apo thV archV twn qaumasiwn sou

13. kai melethsw en pasin toiV ergoiV sou kai en toiV epithdeumasin sou adoleschsw

14. o qeoV en tw agiw h odoV sou tiV qeoV megaV wV o qeoV hmwn

15. su ei o qeoV o poiwn qaumasia egnwrisaV en toiV laoiV thn dunamin sou

16. elutrwsw en tw bracioni sou ton laon sou touV uiouV iakwb kai iwshf diayalma

17. eidosan se udata o qeoV eidosan se udata kai efobhqhsan kai etaracqhsan abussoi plhqoV hcouV udatwn

18. fwnhn edwkan ai nefelai kai gar ta belh sou diaporeuontai

19. fwnh thV bronthV sou en tw trocw efanan ai astrapai sou th oikoumenh esaleuqh kai entromoV egenhqh h gh

20. en th qalassh h odoV sou kai ai triboi sou en udasi polloiV kai ta icnh sou ou gnwsqhsontai

21. wdhghsaV wV probata ton laon sou en ceiri mwush kai aarwn

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina