1. wdh twn anabaqmwn eufranqhn epi toiV eirhkosin moi eiV oikon kuriou poreusomeqa

2. estwteV hsan oi podeV hmwn en taiV aulaiV sou ierousalhm

3. ierousalhm oikodomoumenh wV poliV hV h metoch authV epi to auto

4. ekei gar anebhsan ai fulai fulai kuriou marturion tw israhl tou exomologhsasqai tw onomati kuriou

5. oti ekei ekaqisan qronoi eiV krisin qronoi epi oikon dauid

6. erwthsate dh ta eiV eirhnhn thn ierousalhm kai euqhnia toiV agapwsin se

7. genesqw dh eirhnh en th dunamei sou kai euqhnia en taiV purgobaresin sou

8. eneka twn adelfwn mou kai twn plhsion mou elaloun dh eirhnhn peri sou

9. eneka tou oikou kuriou tou qeou hmwn exezhthsa agaqa soi

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina