1. eiV to teloV yalmoV tw dauid ekstasewV

2. epi soi kurie hlpisa mh kataiscunqeihn eiV ton aiwna en th dikaiosunh sou rusai me kai exelou me

3. klinon proV me to ouV sou tacunon tou exelesqai me genou moi eiV qeon uperaspisthn kai eiV oikon katafughV tou swsai me

4. oti krataiwma mou kai katafugh mou ei su kai eneken tou onomatoV sou odhghseiV me kai diaqreyeiV me

5. exaxeiV me ek pagidoV tauthV hV ekruyan moi oti su ei o uperaspisthV mou

6. eiV ceiraV sou paraqhsomai to pneuma mou elutrwsw me kurie o qeoV thV alhqeiaV

7. emishsaV touV diafulassontaV mataiothtaV dia kenhV egw de epi tw kuriw hlpisa

8. agalliasomai kai eufranqhsomai epi tw eleei sou oti epeideV thn tapeinwsin mou eswsaV ek twn anagkwn thn yuchn mou

9. kai ou sunekleisaV me eiV ceiraV ecqrou esthsaV en eurucwrw touV podaV mou

10. elehson me kurie oti qlibomai etaracqh en qumw o ofqalmoV mou h yuch mou kai h gasthr mou

11. oti exelipen en odunh h zwh mou kai ta eth mou en stenagmoiV hsqenhsen en ptwceia h iscuV mou kai ta osta mou etaracqhsan

12. para pantaV touV ecqrouV mou egenhqhn oneidoV kai toiV geitosin mou sfodra kai foboV toiV gnwstoiV mou oi qewrounteV me exw efugon ap' emou

13. epelhsqhn wsei nekroV apo kardiaV egenhqhn wsei skeuoV apolwloV

14. oti hkousa yogon pollwn paroikountwn kukloqen en tw episunacqhnai autouV ama ep' eme tou labein thn yuchn mou ebouleusanto

15. egw de epi se hlpisa kurie eipa su ei o qeoV mou

16. en taiV cersin sou oi kairoi mou rusai me ek ceiroV ecqrwn mou kai ek twn katadiwkontwn me

17. epifanon to proswpon sou epi ton doulon sou swson me en tw eleei sou

18. kurie mh kataiscunqeihn oti epekalesamhn se aiscunqeihsan oi asebeiV kai katacqeihsan eiV adou

19. alala genhqhtw ta ceilh ta dolia ta lalounta kata tou dikaiou anomian en uperhfania kai exoudenwsei

20. wV polu to plhqoV thV crhstothtoV sou kurie hV ekruyaV toiV foboumenoiV se exeirgasw toiV elpizousin epi se enantion twn uiwn twn anqrwpwn

21. katakruyeiV autouV en apokrufw tou proswpou sou apo tarachV anqrwpwn skepaseiV autouV en skhnh apo antilogiaV glwsswn

22. euloghtoV kurioV oti eqaumastwsen to eleoV autou en polei periochV

23. egw de eipa en th ekstasei mou aperrimmai ara apo proswpou twn ofqalmwn sou dia touto eishkousaV thV fwnhV thV dehsewV mou en tw kekragenai me proV se

24. agaphsate ton kurion panteV oi osioi autou oti alhqeiaV ekzhtei kurioV kai antapodidwsin toiV perisswV poiousin uperhfanian

25. andrizesqe kai krataiousqw h kardia umwn panteV oi elpizonteV epi kurion

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina