1. tw dauid agalliasqe dikaioi en tw kuriw toiV euqesi prepei ainesiV

2. exomologeisqe tw kuriw en kiqara en yalthriw dekacordw yalate autw

3. asate autw asma kainon kalwV yalate en alalagmw

4. oti euqhV o logoV tou kuriou kai panta ta erga autou en pistei

5. agapa elehmosunhn kai krisin tou eleouV kuriou plhrhV h gh

6. tw logw tou kuriou oi ouranoi esterewqhsan kai tw pneumati tou stomatoV autou pasa h dunamiV autwn

7. sunagwn wV askon udata qalasshV tiqeiV en qhsauroiV abussouV

8. fobhqhtw ton kurion pasa h gh ap' autou de saleuqhtwsan panteV oi katoikounteV thn oikoumenhn

9. oti autoV eipen kai egenhqhsan autoV eneteilato kai ektisqhsan

10. kurioV diaskedazei boulaV eqnwn aqetei de logismouV lawn kai aqetei boulaV arcontwn

11. h de boulh tou kuriou eiV ton aiwna menei logismoi thV kardiaV autou eiV genean kai genean

12. makarion to eqnoV ou estin kurioV o qeoV autou laoV on exelexato eiV klhronomian eautw

13. ex ouranou epebleyen o kurioV eiden pantaV touV uiouV twn anqrwpwn

14. ex etoimou katoikhthriou autou epebleyen epi pantaV touV katoikountaV thn ghn

15. o plasaV kata monaV taV kardiaV autwn o sunieiV eiV panta ta erga autwn

16. ou swzetai basileuV dia pollhn dunamin kai gigaV ou swqhsetai en plhqei iscuoV autou

17. yeudhV ippoV eiV swthrian en de plhqei dunamewV autou ou swqhsetai

18. idou oi ofqalmoi kuriou epi touV foboumenouV auton touV elpizontaV epi to eleoV autou

19. rusasqai ek qanatou taV yucaV autwn kai diaqreyai autouV en limw

20. h yuch hmwn upomenei tw kuriw oti bohqoV kai uperaspisthV hmwn estin

21. oti en autw eufranqhsetai h kardia hmwn kai en tw onomati tw agiw autou hlpisamen

22. genoito to eleoV sou kurie ef' hmaV kaqaper hlpisamen epi se

“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina