1. eiV to teloV yalmoV tw dauid

2. makarioV o suniwn epi ptwcon kai penhta en hmera ponhra rusetai auton o kurioV

3. kurioV diafulaxai auton kai zhsai auton kai makarisai auton en th gh kai mh paradwh auton eiV ceiraV ecqrou autou

4. kurioV bohqhsai autw epi klinhV odunhV autou olhn thn koithn autou estreyaV en th arrwstia autou

5. egw eipa kurie elehson me iasai thn yuchn mou oti hmarton soi

6. oi ecqroi mou eipan kaka moi pote apoqaneitai kai apoleitai to onoma autou

7. kai ei eiseporeueto tou idein mathn elalei h kardia autou sunhgagen anomian eautw exeporeueto exw kai elalei

8. epi to auto kat' emou eyiqurizon panteV oi ecqroi mou kat' emou elogizonto kaka moi

9. logon paranomon kateqento kat' emou mh o koimwmenoV ouci prosqhsei tou anasthnai

10. kai gar o anqrwpoV thV eirhnhV mou ef' on hlpisa o esqiwn artouV mou emegalunen ep' eme pternismon

11. su de kurie elehson me kai anasthson me kai antapodwsw autoiV

12. en toutw egnwn oti teqelhkaV me oti ou mh epicarh o ecqroV mou ep' eme

13. emou de dia thn akakian antelabou kai ebebaiwsaV me enwpion sou eiV ton aiwna

14. euloghtoV kurioV o qeoV israhl apo tou aiwnoV kai eiV ton aiwna genoito genoito

“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina