1. eiV to teloV tw dauid yalmoV o qeoV thn ainesin mou mh parasiwphshV

2. oti stoma amartwlou kai stoma doliou ep' eme hnoicqh elalhsan kat' emou glwssh dolia

3. kai logoiV misouV ekuklwsan me kai epolemhsan me dwrean

4. anti tou agapan me endieballon me egw de proseucomhn

5. kai eqento kat' emou kaka anti agaqwn kai misoV anti thV agaphsewV mou

6. katasthson ep' auton amartwlon kai diaboloV sthtw ek dexiwn autou

7. en tw krinesqai auton exelqoi katadedikasmenoV kai h proseuch autou genesqw eiV amartian

8. genhqhtwsan ai hmerai autou oligai kai thn episkophn autou laboi eteroV

9. genhqhtwsan oi uioi autou orfanoi kai h gunh autou chra

10. saleuomenoi metanasthtwsan oi uioi autou kai epaithsatwsan ekblhqhtwsan ek twn oikopedwn autwn

11. exereunhsatw daneisthV panta osa uparcei autw diarpasatwsan allotrioi touV ponouV autou

12. mh uparxatw autw antilhmptwr mhde genhqhtw oiktirmwn toiV orfanoiV autou

13. genhqhtw ta tekna autou eiV exoleqreusin en genea mia exaleifqhtw to onoma autou

14. anamnhsqeih h anomia twn paterwn autou enanti kuriou kai h amartia thV mhtroV autou mh exaleifqeih

15. genhqhtwsan enanti kuriou dia pantoV kai exoleqreuqeih ek ghV to mnhmosunon autwn

16. anq' wn ouk emnhsqh tou poihsai eleoV kai katediwxen anqrwpon penhta kai ptwcon kai katanenugmenon th kardia tou qanatwsai

17. kai hgaphsen kataran kai hxei autw kai ouk hqelhsen eulogian kai makrunqhsetai ap' autou

18. kai enedusato kataran wV imation kai eishlqen wV udwr eiV ta egkata autou kai wsei elaion en toiV osteoiV autou

19. genhqhtw autw wV imation o periballetai kai wsei zwnh hn dia pantoV perizwnnutai

20. touto to ergon twn endiaballontwn me para kuriou kai twn lalountwn ponhra kata thV yuchV mou

21. kai su kurie kurie poihson met' emou eleoV eneken tou onomatoV sou oti crhston to eleoV sou

22. rusai me oti ptwcoV kai penhV egw eimi kai h kardia mou tetaraktai entoV mou

23. wsei skia en tw ekklinai authn antanhreqhn exetinacqhn wsei akrideV

24. ta gonata mou hsqenhsan apo nhsteiaV kai h sarx mou hlloiwqh di' elaion

25. kai egw egenhqhn oneidoV autoiV eidosan me esaleusan kefalaV autwn

26. bohqhson moi kurie o qeoV mou swson me kata to eleoV sou

27. kai gnwtwsan oti h ceir sou auth kai su kurie epoihsaV authn

28. katarasontai autoi kai su euloghseiV oi epanistanomenoi moi aiscunqhtwsan o de douloV sou eufranqhsetai

29. endusasqwsan oi endiaballonteV me entrophn kai peribalesqwsan wsei diploida aiscunhn autwn

30. exomologhsomai tw kuriw sfodra en tw stomati mou kai en mesw pollwn ainesw auton

31. oti paresth ek dexiwn penhtoV tou swsai ek twn katadiwkontwn thn yuchn mou

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina