1. eiV to teloV toiV uioiV kore yalmoV

2. eudokhsaV kurie thn ghn sou apestreyaV thn aicmalwsian iakwb

3. afhkaV taV anomiaV tw law sou ekaluyaV pasaV taV amartiaV autwn diayalma

4. katepausaV pasan thn orghn sou apestreyaV apo orghV qumou sou

5. epistreyon hmaV o qeoV twn swthriwn hmwn kai apostreyon ton qumon sou af' hmwn

6. mh eiV ton aiwna orgisqhsh hmin h diateneiV thn orghn sou apo geneaV eiV genean

7. o qeoV su epistreyaV zwwseiV hmaV kai o laoV sou eufranqhsetai epi soi

8. deixon hmin kurie to eleoV sou kai to swthrion sou dwhV hmin

9. akousomai ti lalhsei en emoi kurioV o qeoV oti lalhsei eirhnhn epi ton laon autou kai epi touV osiouV autou kai epi touV epistrefontaV proV auton kardian

10. plhn egguV twn foboumenwn auton to swthrion autou tou kataskhnwsai doxan en th gh hmwn

11. eleoV kai alhqeia sunhnthsan dikaiosunh kai eirhnh katefilhsan

12. alhqeia ek thV ghV aneteilen kai dikaiosunh ek tou ouranou diekuyen

13. kai gar o kurioV dwsei crhstothta kai h gh hmwn dwsei ton karpon authV

14. dikaiosunh enantion autou proporeusetai kai qhsei eiV odon ta diabhmata autou

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina