1. allhlouia hgaphsa oti eisakousetai kurioV thV fwnhV thV dehsewV mou

2. oti eklinen to ouV autou emoi kai en taiV hmeraiV mou epikalesomai

3. periescon me wdineV qanatou kindunoi adou eurosan me qliyin kai odunhn euron

4. kai to onoma kuriou epekalesamhn w kurie rusai thn yuchn mou

5. elehmwn o kurioV kai dikaioV kai o qeoV hmwn elea

6. fulasswn ta nhpia o kurioV etapeinwqhn kai eswsen me

7. epistreyon h yuch mou eiV thn anapausin sou oti kurioV euhrgethsen se

8. oti exeilato thn yuchn mou ek qanatou touV ofqalmouV mou apo dakruwn kai touV podaV mou apo olisqhmatoV

9. euaresthsw enantion kuriou en cwra zwntwn

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina