1. eiV to teloV uper thV klhronomoushV yalmoV tw dauid

2. ta rhmata mou enwtisai kurie suneV thV kraughV mou

3. prosceV th fwnh thV dehsewV mou o basileuV mou kai o qeoV mou oti proV se proseuxomai kurie

4. to prwi eisakoush thV fwnhV mou to prwi parasthsomai soi kai epoyomai

5. oti ouci qeoV qelwn anomian su ei oude paroikhsei soi ponhreuomenoV

6. ou diamenousin paranomoi katenanti twn ofqalmwn sou emishsaV pantaV touV ergazomenouV thn anomian

7. apoleiV pantaV touV lalountaV to yeudoV andra aimatwn kai dolion bdelussetai kurioV

8. egw de en tw plhqei tou eleouV sou eiseleusomai eiV ton oikon sou proskunhsw proV naon agion sou en fobw sou

9. kurie odhghson me en th dikaiosunh sou eneka twn ecqrwn mou kateuqunon enwpion mou thn odon sou

10. oti ouk estin en tw stomati autwn alhqeia h kardia autwn mataia tafoV anewgmenoV o larugx autwn taiV glwssaiV autwn edoliousan

11. krinon autouV o qeoV apopesatwsan apo twn diabouliwn autwn kata to plhqoV twn asebeiwn autwn exwson autouV oti parepikranan se kurie

12. kai eufranqhtwsan panteV oi elpizonteV epi se eiV aiwna agalliasontai kai kataskhnwseiV en autoiV kai kauchsontai en soi panteV oi agapwnteV to onoma sou

13. oti su euloghseiV dikaion kurie wV oplw eudokiaV estefanwsaV hmaV

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina