1. ainoV wdhV tw dauid deute agalliaswmeqa tw kuriw alalaxwmen tw qew tw swthri hmwn

2. profqaswmen to proswpon autou en exomologhsei kai en yalmoiV alalaxwmen autw

3. oti qeoV megaV kurioV kai basileuV megaV epi pantaV touV qeouV

4. oti en th ceiri autou ta perata thV ghV kai ta uyh twn orewn autou eisin

5. oti autou estin h qalassa kai autoV epoihsen authn kai thn xhran ai ceireV autou eplasan

6. deute proskunhswmen kai prospeswmen autw kai klauswmen enantion kuriou tou poihsantoV hmaV

7. oti autoV estin o qeoV hmwn kai hmeiV laoV nomhV autou kai probata ceiroV autou shmeron ean thV fwnhV autou akoushte

8. mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw

9. ou epeirasan oi patereV umwn edokimasan kai eidosan ta erga mou

10. tessarakonta eth proswcqisa th genea ekeinh kai eipa aei planwntai th kardia kai autoi ouk egnwsan taV odouV mou

11. wV wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou

“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina