1. tw dauid ote h gh autou kaqistatai o kurioV ebasileusen agalliasqw h gh eufranqhtwsan nhsoi pollai

2. nefelh kai gnofoV kuklw autou dikaiosunh kai krima katorqwsiV tou qronou autou

3. pur enantion autou proporeusetai kai flogiei kuklw touV ecqrouV autou

4. efanan ai astrapai autou th oikoumenh eiden kai esaleuqh h gh

5. ta orh etakhsan wsei khroV apo proswpou kuriou apo proswpou kuriou pashV thV ghV

6. anhggeilan oi ouranoi thn dikaiosunhn autou kai eidosan panteV oi laoi thn doxan autou

7. aiscunqhtwsan panteV oi proskunounteV toiV gluptoiV oi egkaucwmenoi en toiV eidwloiV autwn proskunhsate autw panteV oi aggeloi autou

8. hkousen kai eufranqh siwn kai hgalliasanto ai qugatereV thV ioudaiaV eneken twn krimatwn sou kurie

9. oti su ei kurioV o uyistoV epi pasan thn ghn sfodra uperuywqhV uper pantaV touV qeouV

10. oi agapwnteV ton kurion miseite ponhron fulassei kurioV taV yucaV twn osiwn autou ek ceiroV amartwlwn rusetai autouV

11. fwV aneteilen tw dikaiw kai toiV euqesi th kardia eufrosunh

12. eufranqhte dikaioi epi tw kuriw kai exomologeisqe th mnhmh thV agiwsunhV autou

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina