1. yalmoV tw dauid thV miaV sabbatwn tou kuriou h gh kai to plhrwma authV h oikoumenh kai panteV oi katoikounteV en auth

2. autoV epi qalasswn eqemeliwsen authn kai epi potamwn htoimasen authn

3. tiV anabhsetai eiV to oroV tou kuriou kai tiV sthsetai en topw agiw autou

4. aqwoV cersin kai kaqaroV th kardia oV ouk elaben epi mataiw thn yuchn autou kai ouk wmosen epi dolw tw plhsion autou

5. outoV lhmyetai eulogian para kuriou kai elehmosunhn para qeou swthroV autou

6. auth h genea zhtountwn auton zhtountwn to proswpon tou qeou iakwb diayalma

7. arate pulaV oi arconteV umwn kai eparqhte pulai aiwnioi kai eiseleusetai o basileuV thV doxhV

8. tiV estin outoV o basileuV thV doxhV kurioV krataioV kai dunatoV kurioV dunatoV en polemw

9. arate pulaV oi arconteV umwn kai eparqhte pulai aiwnioi kai eiseleusetai o basileuV thV doxhV

10. tiV estin outoV o basileuV thV doxhV kurioV twn dunamewn autoV estin o basileuV thV doxhV

“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina