1. proseuch tou dauid eisakouson kurie thV dikaiosunhV mou prosceV th dehsei mou enwtisai thV proseuchV mou ouk en ceilesin dolioiV

2. ek proswpou sou to krima mou exelqoi oi ofqalmoi mou idetwsan euquthtaV

3. edokimasaV thn kardian mou epeskeyw nuktoV epurwsaV me kai ouc eureqh en emoi adikia

4. opwV an mh lalhsh to stoma mou ta erga twn anqrwpwn dia touV logouV twn ceilewn sou egw efulaxa odouV sklhraV

5. katartisai ta diabhmata mou en taiV triboiV sou ina mh saleuqwsin ta diabhmata mou

6. egw ekekraxa oti ephkousaV mou o qeoV klinon to ouV sou emoi kai eisakouson twn rhmatwn mou

7. qaumastwson ta eleh sou o swzwn touV elpizontaV epi se ek twn anqesthkotwn th dexia sou

8. fulaxon me wV koran ofqalmou en skeph twn pterugwn sou skepaseiV me

9. apo proswpou asebwn twn talaipwrhsantwn me oi ecqroi mou thn yuchn mou periescon

10. to stear autwn sunekleisan to stoma autwn elalhsen uperhfanian

11. ekballonteV me nuni periekuklwsan me touV ofqalmouV autwn eqento ekklinai en th gh

12. upelabon me wsei lewn etoimoV eiV qhran kai wsei skumnoV oikwn en apokrufoiV

13. anasthqi kurie profqason autouV kai uposkelison autouV rusai thn yuchn mou apo asebouV romfaian sou apo ecqrwn thV ceiroV sou

14. kurie apo oligwn apo ghV diamerison autouV en th zwh autwn kai twn kekrummenwn sou eplhsqh h gasthr autwn ecortasqhsan uiwn kai afhkan ta kataloipa toiV nhpioiV autwn

15. egw de en dikaiosunh ofqhsomai tw proswpw sou cortasqhsomai en tw ofqhnai thn doxan sou

“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina