1. allhlouia en exodw israhl ex aiguptou oikou iakwb ek laou barbarou

2. egenhqh ioudaia agiasma autou israhl exousia autou

3. h qalassa eiden kai efugen o iordanhV estrafh eiV ta opisw

4. ta orh eskirthsan wsei krioi kai oi bounoi wV arnia probatwn

5. ti soi estin qalassa oti efugeV kai soi iordanh oti anecwrhsaV eiV ta opisw

6. ta orh oti eskirthsate wsei krioi kai oi bounoi wV arnia probatwn

7. apo proswpou kuriou esaleuqh h gh apo proswpou tou qeou iakwb

8. tou streyantoV thn petran eiV limnaV udatwn kai thn akrotomon eiV phgaV udatwn

9. mh hmin kurie mh hmin all' h tw onomati sou doV doxan epi tw eleei sou kai th alhqeia sou

10. mhpote eipwsin ta eqnh pou estin o qeoV autwn

11. o de qeoV hmwn en tw ouranw anw en toiV ouranoiV kai en th gh panta osa hqelhsen epoihsen

12. ta eidwla twn eqnwn argurion kai crusion erga ceirwn anqrwpwn

13. stoma ecousin kai ou lalhsousin ofqalmouV ecousin kai ouk oyontai

14. wta ecousin kai ouk akousontai rinaV ecousin kai ouk osfranqhsontai

15. ceiraV ecousin kai ou yhlafhsousin podaV ecousin kai ou peripathsousin ou fwnhsousin en tw laruggi autwn

16. omoioi autoiV genointo oi poiounteV auta kai panteV oi pepoiqoteV ep' autoiV

17. oikoV israhl hlpisen epi kurion bohqoV autwn kai uperaspisthV autwn estin

18. oikoV aarwn hlpisen epi kurion bohqoV autwn kai uperaspisthV autwn estin

19. oi foboumenoi ton kurion hlpisan epi kurion bohqoV autwn kai uperaspisthV autwn estin

20. kurioV emnhsqh hmwn kai euloghsen hmaV euloghsen ton oikon israhl euloghsen ton oikon aarwn

21. euloghsen touV foboumenouV ton kurion touV mikrouV meta twn megalwn

22. prosqeih kurioV ef' umaV ef' umaV kai epi touV uiouV umwn

23. euloghmenoi umeiV tw kuriw tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn

24. o ouranoV tou ouranou tw kuriw thn de ghn edwken toiV uioiV twn anqrwpwn

25. ouc oi nekroi ainesousin se kurie oude panteV oi katabainonteV eiV adou

26. all' hmeiV oi zwnteV euloghsomen ton kurion apo tou nun kai ewV tou aiwnoV

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina