1. eiV to teloV yalmoV wdhV tou egkainismou tou oikou tw dauid

2. uywsw se kurie oti upelabeV me kai ouk hufranaV touV ecqrouV mou ep' eme

3. kurie o qeoV mou ekekraxa proV se kai iasw me

4. kurie anhgageV ex adou thn yuchn mou eswsaV me apo twn katabainontwn eiV lakkon

5. yalate tw kuriw oi osioi autou kai exomologeisqe th mnhmh thV agiwsunhV autou

6. oti orgh en tw qumw autou kai zwh en tw qelhmati autou to esperaV aulisqhsetai klauqmoV kai eiV to prwi agalliasiV

7. egw de eipa en th euqhnia mou ou mh saleuqw eiV ton aiwna

8. kurie en tw qelhmati sou parescou tw kallei mou dunamin apestreyaV de to proswpon sou kai egenhqhn tetaragmenoV

9. proV se kurie kekraxomai kai proV ton qeon mou dehqhsomai

10. tiV wfeleia en tw aimati mou en tw katabhnai me eiV diafqoran mh exomologhsetai soi couV h anaggelei thn alhqeian sou

11. hkousen kurioV kai hlehsen me kurioV egenhqh bohqoV mou

12. estreyaV ton kopeton mou eiV coron emoi dierrhxaV ton sakkon mou kai periezwsaV me eufrosunhn

13. opwV an yalh soi h doxa mou kai ou mh katanugw kurie o qeoV mou eiV ton aiwna exomologhsomai soi

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina