1. eiV to teloV yalmoV tw dauid

2. oi ouranoi dihgountai doxan qeou poihsin de ceirwn autou anaggellei to sterewma

3. hmera th hmera ereugetai rhma kai nux nukti anaggellei gnwsin

4. ouk eisin laliai oude logoi wn ouci akouontai ai fwnai autwn

5. eiV pasan thn ghn exhlqen o fqoggoV autwn kai eiV ta perata thV oikoumenhV ta rhmata autwn en tw hliw eqeto to skhnwma autou

6. kai autoV wV numfioV ekporeuomenoV ek pastou autou agalliasetai wV gigaV dramein odon autou

7. ap' akrou tou ouranou h exodoV autou kai to katanthma autou ewV akrou tou ouranou kai ouk estin oV apokrubhsetai thn qermhn autou

8. o nomoV tou kuriou amwmoV epistrefwn yucaV h marturia kuriou pisth sofizousa nhpia

9. ta dikaiwmata kuriou euqeia eufrainonta kardian h entolh kuriou thlaughV fwtizousa ofqalmouV

10. o foboV kuriou agnoV diamenwn eiV aiwna aiwnoV ta krimata kuriou alhqina dedikaiwmena epi to auto

11. epiqumhta uper crusion kai liqon timion polun kai glukutera uper meli kai khrion

12. kai gar o douloV sou fulassei auta en tw fulassein auta antapodosiV pollh

13. paraptwmata tiV sunhsei ek twn krufiwn mou kaqarison me

14. kai apo allotriwn feisai tou doulou sou ean mh mou katakurieuswsin tote amwmoV esomai kai kaqarisqhsomai apo amartiaV megalhV

15. kai esontai eiV eudokian ta logia tou stomatoV mou kai h meleth thV kardiaV mou enwpion sou dia pantoV kurie bohqe mou kai lutrwta mou

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina