1. tw dauid uiwn iwnadab kai twn prwtwn aicmalwtisqentwn o qeoV epi soi hlpisa mh kataiscunqeihn eiV ton aiwna

2. en th dikaiosunh sou rusai me kai exelou me klinon proV me to ouV sou kai swson me

3. genou moi eiV qeon uperaspisthn kai eiV topon ocuron tou swsai me oti sterewma mou kai katafugh mou ei su

4. o qeoV mou rusai me ek ceiroV amartwlou ek ceiroV paranomountoV kai adikountoV

5. oti su ei h upomonh mou kurie kurioV h elpiV mou ek neothtoV mou

6. epi se epesthricqhn apo gastroV ek koiliaV mhtroV mou su mou ei skepasthV en soi h umnhsiV mou dia pantoV

7. wsei teraV egenhqhn toiV polloiV kai su bohqoV krataioV

8. plhrwqhtw to stoma mou ainesewV opwV umnhsw thn doxan sou olhn thn hmeran thn megaloprepeian sou

9. mh aporriyhV me eiV kairon ghrouV en tw ekleipein thn iscun mou mh egkataliphV me

10. oti eipan oi ecqroi mou emoi kai oi fulassonteV thn yuchn mou ebouleusanto epi to auto

11. legonteV o qeoV egkatelipen auton katadiwxate kai katalabete auton oti ouk estin o ruomenoV

12. o qeoV mh makrunhV ap' emou o qeoV mou eiV thn bohqeian mou prosceV

13. aiscunqhtwsan kai eklipetwsan oi endiaballonteV thn yuchn mou peribalesqwsan aiscunhn kai entrophn oi zhtounteV ta kaka moi

14. egw de dia pantoV elpiw kai prosqhsw epi pasan thn ainesin sou

15. to stoma mou exaggelei thn dikaiosunhn sou olhn thn hmeran thn swthrian sou oti ouk egnwn grammateiaV

16. eiseleusomai en dunasteia kuriou kurie mnhsqhsomai thV dikaiosunhV sou monou

17. edidaxaV me o qeoV ek neothtoV mou kai mecri nun apaggelw ta qaumasia sou

18. kai ewV ghrouV kai presbeiou o qeoV mh egkataliphV me ewV an apaggeilw ton braciona sou pash th genea th ercomenh thn dunasteian sou kai thn dikaiosunhn sou

19. o qeoV ewV uyistwn a epoihsaV megaleia o qeoV tiV omoioV soi

20. osaV edeixaV moi qliyeiV pollaV kai kakaV kai epistreyaV ezwopoihsaV me kai ek twn abusswn thV ghV palin anhgageV me

21. epleonasaV thn megalosunhn sou kai epistreyaV parekalesaV me kai ek twn abusswn thV ghV palin anhgageV me

22. kai gar egw exomologhsomai soi en skeuei yalmou thn alhqeian sou o qeoV yalw soi en kiqara o agioV tou israhl

23. agalliasontai ta ceilh mou otan yalw soi kai h yuch mou hn elutrwsw

24. eti de kai h glwssa mou olhn thn hmeran melethsei thn dikaiosunhn sou otan aiscunqwsin kai entrapwsin oi zhtounteV ta kaka moi

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina