1. yalmoV tw dauid eiV anamnhsin peri sabbatou

2. kurie mh tw qumw sou elegxhV me mhde th orgh sou paideushV me

3. oti ta belh sou enepaghsan moi kai epesthrisaV ep' eme thn ceira sou

4. ouk estin iasiV en th sarki mou apo proswpou thV orghV sou ouk estin eirhnh toiV osteoiV mou apo proswpou twn amartiwn mou

5. oti ai anomiai mou uperhran thn kefalhn mou wsei fortion baru ebarunqhsan ep' eme

6. proswzesan kai esaphsan oi mwlwpeV mou apo proswpou thV afrosunhV mou

7. etalaipwrhsa kai katekamfqhn ewV telouV olhn thn hmeran skuqrwpazwn eporeuomhn

8. oti ai yuai mou eplhsqhsan empaigmwn kai ouk estin iasiV en th sarki mou

9. ekakwqhn kai etapeinwqhn ewV sfodra wruomhn apo stenagmou thV kardiaV mou

10. kurie enantion sou pasa h epiqumia mou kai o stenagmoV mou apo sou ouk ekrubh

11. h kardia mou etaracqh egkatelipen me h iscuV mou kai to fwV twn ofqalmwn mou kai auto ouk estin met' emou

12. oi filoi mou kai oi plhsion mou ex enantiaV mou hggisan kai esthsan kai oi eggista mou apo makroqen esthsan

13. kai exebiasanto oi zhtounteV thn yuchn mou kai oi zhtounteV ta kaka moi elalhsan mataiothtaV kai doliothtaV olhn thn hmeran emelethsan

14. egw de wsei kwfoV ouk hkouon kai wsei alaloV ouk anoigwn to stoma autou

15. kai egenomhn wsei anqrwpoV ouk akouwn kai ouk ecwn en tw stomati autou elegmouV

16. oti epi soi kurie hlpisa su eisakoush kurie o qeoV mou

17. oti eipa mhpote epicarwsin moi oi ecqroi mou kai en tw saleuqhnai podaV mou ep' eme emegalorrhmonhsan

18. oti egw eiV mastigaV etoimoV kai h alghdwn mou enwpion mou dia pantoV

19. oti thn anomian mou egw anaggelw kai merimnhsw uper thV amartiaV mou

20. oi de ecqroi mou zwsin kai kekrataiwntai uper eme kai eplhqunqhsan oi misounteV me adikwV

21. oi antapodidonteV kaka anti agaqwn endieballon me epei katediwkon dikaiosunhn kai aperriyan me ton agaphton wsei nekron ebdelugmenon

22. mh egkataliphV me kurie o qeoV mou mh aposthV ap' emou

23. prosceV eiV thn bohqeian mou kurie thV swthriaV mou

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina