1. eiV to teloV uper idiqoun yalmoV tw dauid

2. ouci tw qew upotaghsetai h yuch mou par' autou gar to swthrion mou

3. kai gar autoV qeoV mou kai swthr mou antilhmptwr mou ou mh saleuqw epi pleion

4. ewV pote epitiqesqe ep' anqrwpon foneuete panteV wV toicw keklimenw kai fragmw wsmenw

5. plhn thn timhn mou ebouleusanto apwsasqai edramon en yeudei tw stomati autwn eulogousan kai th kardia autwn kathrwnto diayalma

6. plhn tw qew upotaghqi h yuch mou oti par' autou h upomonh mou

7. oti autoV qeoV mou kai swthr mou antilhmptwr mou ou mh metanasteusw

8. epi tw qew to swthrion mou kai h doxa mou o qeoV thV bohqeiaV mou kai h elpiV mou epi tw qew

9. elpisate ep' auton pasa sunagwgh laou ekceete enwpion autou taV kardiaV umwn o qeoV bohqoV hmwn diayalma

10. plhn mataioi oi uioi twn anqrwpwn yeudeiV oi uioi twn anqrwpwn en zugoiV tou adikhsai autoi ek mataiothtoV epi to auto

11. mh elpizete epi adikian kai epi arpagma mh epipoqeite ploutoV ean reh mh prostiqesqe kardian

12. apax elalhsen o qeoV duo tauta hkousa

13. oti to kratoV tou qeou kai soi kurie to eleoV oti su apodwseiV ekastw kata ta erga autou

“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina