1. eiV to teloV uper tou laou tou apo twn agiwn memakrummenou tw dauid eiV sthlografian opote ekrathsan auton oi allofuloi en geq

2. elehson me kurie oti katepathsen me anqrwpoV olhn thn hmeran polemwn eqliyen me

3. katepathsan me oi ecqroi mou olhn thn hmeran oti polloi oi polemounteV me apo uyouV

4. hmeraV fobhqhsomai egw de epi soi elpiw

5. en tw qew epainesw touV logouV mou olhn thn hmeran epi tw qew hlpisa ou fobhqhsomai ti poihsei moi sarx

6. olhn thn hmeran touV logouV mou ebdelussonto kat' emou panteV oi dialogismoi autwn eiV kakon

7. paroikhsousin kai katakruyousin autoi thn pternan mou fulaxousin kaqaper upemeinan thn yuchn mou

8. uper tou mhqenoV swseiV autouV en orgh laouV kataxeiV o qeoV

9. thn zwhn mou exhggeila soi eqou ta dakrua mou enwpion sou wV kai en th epaggelia sou

10. epistreyousin oi ecqroi mou eiV ta opisw en h an hmera epikaleswmai se idou egnwn oti qeoV mou ei su

11. epi tw qew ainesw rhma epi tw kuriw ainesw logon

12. epi tw qew hlpisa ou fobhqhsomai ti poihsei moi anqrwpoV

13. en emoi o qeoV ai eucai aV apodwsw ainesewV soi

14. oti errusw thn yuchn mou ek qanatou kai touV podaV mou ex olisqhmatoV tou euaresthsai enwpion tou qeou en fwti zwntwn

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina