1. allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

2. exomologeisqe tw qew twn qewn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

3. exomologeisqe tw kuriw twn kuriwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

4. tw poiounti qaumasia megala monw oti eiV ton aiwna to eleoV autou

5. tw poihsanti touV ouranouV en sunesei oti eiV ton aiwna to eleoV autou

6. tw sterewsanti thn ghn epi twn udatwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

7. tw poihsanti fwta megala monw oti eiV ton aiwna to eleoV autou

8. ton hlion eiV exousian thV hmeraV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

9. thn selhnhn kai ta astra eiV exousian thV nuktoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

10. tw pataxanti aigupton sun toiV prwtotokoiV autwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

11. kai exagagonti ton israhl ek mesou autwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

12. en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw oti eiV ton aiwna to eleoV autou

13. tw katadielonti thn eruqran qalassan eiV diaireseiV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

14. kai diagagonti ton israhl dia mesou authV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

15. kai ektinaxanti faraw kai thn dunamin autou eiV qalassan eruqran oti eiV ton aiwna to eleoV autou

16. tw diagagonti ton laon autou en th erhmw oti eiV ton aiwna to eleoV autou tw exagagonti udwr ek petraV akrotomou oti eiV ton aiwna to eleoV autou

17. tw pataxanti basileiV megalouV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

18. kai apokteinanti basileiV krataiouV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

19. ton shwn basilea twn amorraiwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

20. kai ton wg basilea thV basan oti eiV ton aiwna to eleoV autou

21. kai donti thn ghn autwn klhronomian oti eiV ton aiwna to eleoV autou

22. klhronomian israhl doulw autou oti eiV ton aiwna to eleoV autou

23. oti en th tapeinwsei hmwn emnhsqh hmwn o kurioV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

24. kai elutrwsato hmaV ek twn ecqrwn hmwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

25. o didouV trofhn pash sarki oti eiV ton aiwna to eleoV autou

26. exomologeisqe tw qew tou ouranou oti eiV ton aiwna to eleoV autou exomologeisqe tw kuriw twn kuriwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina