1. eiV to teloV toiV alloiwqhsomenoiV eti eiV sthlografian tw dauid eiV didachn

2. opote enepurisen thn mesopotamian suriaV kai thn surian swba kai epestreyen iwab kai epataxen thn faragga twn alwn dwdeka ciliadaV

3. o qeoV apwsw hmaV kai kaqeileV hmaV wrgisqhV kai oiktirhsaV hmaV

4. suneseisaV thn ghn kai sunetaraxaV authn iasai ta suntrimmata authV oti esaleuqh

5. edeixaV tw law sou sklhra epotisaV hmaV oinon katanuxewV

6. edwkaV toiV foboumenoiV se shmeiwsin tou fugein apo proswpou toxou diayalma

7. opwV an rusqwsin oi agaphtoi sou swson th dexia sou kai epakouson mou

8. o qeoV elalhsen en tw agiw autou agalliasomai kai diameriw sikima kai thn koilada twn skhnwn diametrhsw

9. emoV estin galaad kai emoV estin manassh kai efraim krataiwsiV thV kefalhV mou ioudaV basileuV mou

10. mwab lebhV thV elpidoV mou epi thn idoumaian ektenw to upodhma mou emoi allofuloi upetaghsan

11. tiV apaxei me eiV polin periochV tiV odhghsei me ewV thV idoumaiaV

12. ouci su o qeoV o apwsamenoV hmaV kai ouk exeleush o qeoV en taiV dunamesin hmwn

13. doV hmin bohqeian ek qliyewV kai mataia swthria anqrwpou

14. en de tw qew poihsomen dunamin kai autoV exoudenwsei touV qlibontaV hmaV

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina