1. sunesewV tw dauid en tw einai auton en tw sphlaiw proseuch

2. fwnh mou proV kurion ekekraxa fwnh mou proV kurion edehqhn

3. ekcew enantion autou thn dehsin mou thn qliyin mou enwpion autou apaggelw

4. en tw ekleipein ex emou to pneuma mou kai su egnwV taV tribouV mou en odw tauth h eporeuomhn ekruyan pagida moi

5. katenooun eiV ta dexia kai epeblepon oti ouk hn o epiginwskwn me apwleto fugh ap' emou kai ouk estin o ekzhtwn thn yuchn mou

6. ekekraxa proV se kurie eipa su ei h elpiV mou meriV mou en gh zwntwn

7. prosceV proV thn dehsin mou oti etapeinwqhn sfodra rusai me ek twn katadiwkontwn me oti ekrataiwqhsan uper eme

8. exagage ek fulakhV thn yuchn mou tou exomologhsasqai tw onomati sou kurie eme upomenousin dikaioi ewV ou antapodwV moi

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina